Årsbesked för ditt vp-konto

Här hittar du information om ditt årsbesked

Så läser du årsbeskedet

1. Kontoförande institut, dvs. den bank eller fondkommissionär som vp-kontot är anslutet till och som vp-kontohavaren ska kontakta vid eventuella frågor kring årsbeskedet.

2. Personnummer, namn samt vp-kontonummer. För de fall vp-kontohavaren inte skattar i Sverige och kontoförande institut har registrerat ett så kallat TIN (Taxpayer Identification Number), visas det istället för personnummer.

3. Värdepappersinnehav i alfabetisk ordning

4. Uppgifter markerade med * har lämnats till Skatteverket i enlighet med vår skyldighet att lämna kontrolluppgift.

5. Euroclear Sweden har inte erhållit någon slutkurs för 2014.

6. Summa inlösenbelopp visar de värdepapper som har haft slutförfall under året. Till exempel redovisas Aktieindexobligationer (AIO) och fondandelars (ETF) slutförfall.

7. Beräkningen av schablonintäkt fondandelar (ETF): 0,4 % * marknadsvärdet den första affärsdagen år 2014.

 

Så läser du årsbeskedet

Vem får årsbesked och vilken information innehåller det?

Vi skickar under januari ut årsbesked för samtliga vp-konton där det antingen fanns ett bokfört innehav per den 31/12 eller där utbetalningar har skett under året. Investerare får ett årsbesked per vp-konto.

Årsbeskedet visar information om investerarens vp-konto. På årsbeskedet framgår innehavet för varje värdepapper vid årsskiftet, slutkursen för 2016 (förutsatt att vi har fått den uppgiften), utbetalningar under året, vp-kontohavarens kontoförande institut, dvs. den bank eller fondkommissionär som vp-kontot är anslutet till samt vp-kontonummer.

På årsbeskedet framgår telefonnummer till det kontoförande institut som vp-kontot är anslutet till och som vp-kontohavaren ska kontakta vid eventuella frågor kring sitt vp-konto. Via transaktionen KKKU kan kontoret uppdatera uppgift om kontorets adress och telefonnummer. Dessa uppgifter används av systemet för utskrift på vp-avier samt årsbesked.

Värdepapperstilldelning som hanterats av Euroclear Sweden

Utdelning eller tilldelning i form av värdepapper, som hanterats av oss, redovisas i årsbeskedet som värdepapperstilldelning. Värdepapperstilldelning kan redovisas i antal eller nominellt belopp. Om värdepapperstilldelning/utdelning har redovisats på årsbesked kan dess värde vara helt eller delvis beskattningsbar inkomst. Kontrolluppgift lämnas av oss i de fall där vi har kontrolluppgiftsskyldighet.

Har vp-kontohavaren tilldelats värdepapper som inte redovisats på årsbeskedet har värdepapperstilldelningen inte hanterats av oss. Dess värde kan helt eller delvis vara beskattningsbar inkomst. För värdering av sådan värdepapperstilldelning hänvisas till Skatteverkets anvisningar.

Skattefria utdelningar

Utdelning eller tilldelning som vp-kontohavaren erhåller från ett aktiebolag ska normalt beskattas oavsett om utdelningen sker i form av kontanter, värdepapper eller något annat. Under vissa förutsättningar ska utdelningar dock inte beskattas. Det gäller utdelning av dotterbolagsaktier under de så kallade Lex Asea-reglerna. Årsbeskedet visar i sådant fall antal utdelade aktier.

Om utdelningsbeskattning inte ska ske, om Lex Asea tillämpas, medför detta att del av anskaffningsvärdet på moderaktierna ska föras över till de utdelade aktierna. Skatteverket ger ut rekommendationer om vilken procentsats av anskaffningsvärdet som ska föras över till det utdelade värdepapperet.

Slutkurs 2016 och marknadsvärde

Vi erhåller slutkurser från SIX Telekurs Sweden AB samt Nordic Growth Market (NGM) eller annan reglerad marknadsplats eller handelsplattform. I vissa fall erhåller vi slutkursen från emittenten.

Anskaffningsvärde

Vp-kontohavare som ska deklarera och vill veta anskaffningsvärdet (köpkursen) på de värdepapper som har sålts under föregående år och saknar sin avräkningsnota, ska kontakta det kontoförande institut som gjorde inköpet för deras räkning. Observera att vi inte har information om anskaffningsvärde eller försäljningsintäkt.

Värdepapperstyper som kan förekomma på årsbeskedet

Värdepapperstyper som kan förekomma på årsbeskedet

Så här dras skatten vid utdelning på utländska aktier/depåbevis

Den svenska preliminärskatten på kapitalinkomster uppgår normalt till 30 procent och utgår för fysiska personer bosatta i Sverige samt svenska dödsbon. För utländska värdepapper ska avdrag för preliminärskatt på utdelning göras med ett så stort belopp att det tillsammans med den skatt som innehållits i utlandet uppgår till 30 procent av utdelningen. Beroende på hur stor den utländska skatten är drar därför Euroclear Sweden preliminärskatt så att skatteavdraget totalt blir 30 procent.

Exempel - Monsanto

För vp-kontohavare som är bosatta i Sverige och har aktier i exempelvis Monsanto innehålls 15 procent källskatt i USA och 15 procent preliminärskatt i Sverige.

Antag att vp-kontohavaren har 200 stycken aktier i Monsanto och att utdelningen per aktie är 1,89336 kr. Så här kommer skatten att dras:

15 procent skatt dras i USA på bruttobeloppet:

378,67 kr (brutto i USA)

- 56,80 kr (15 % amerikansk skatt)

= 321,87 kr (brutto i Sverige)

15 procent preliminärskatt dras sedan i Sverige beräknat på bruttot i USA:

321,87 kr (brutto i Sverige)

- 56,00 kr (15 % svensk skatt beräknat på bruttot i USA, dvs. 378,67 kr. Svensk preliminärskatt avrundas nedåt.)

= 265,87 kr

Nettoutdelningen blir då 265,87 kr efter skatt.

Vp-kontohavare som inte har erhållit något årsbesked

Under januari skickar vi ut årsbesked för samtliga vp-konton där det antingen fanns ett bokfört innehav per den 31/12 eller där utdelningar/räntebetalningar har skett under året.

Det innebär att om det bokförda innehavet var noll den 31/12 och det inte har skett några utdelningar/räntebetalningar under året, så skickar vi inte ut något årsbesked.

Vp-kontohavare som inte har erhållit något årsbesked under januari, trots att de borde enligt ovan, bör kontakta sitt kontoförande institut för att kontrollera att adressuppgifterna är korrekta. Eventuell felaktig adress uppdateras av kontoförande institut.

Vp-kontohavare som inte har erhållit sitt årsbesked efter januari månads utgång kan beställa en kopia på årsbesked via sitt kontoförande institut. Detta görs av kontoförande institut via transaktionen KRUT (nyckel: personnummer, ÅR).