Vanliga frågor från privatpersoner

Svar på vanliga frågor om att äga aktier

Om du har frågor kring ditt vp-konto, dina avier eller om ditt innehav ska du alltid kontakta din bank då vi inte har någon möjlighet att hjälpa till med sådana ärenden.

När du som privatperson till exempel köper en börsnoterad aktie gör du det oftast via en bank. Det som händer efter att köpet gått igenom är att din bank registrerar ditt nya aktieinnehav på ett konto för värdepapper.

I Sverige finns två typer av värdepapperskonton varav det ena, vp-konto, finns hos oss och den andra typen, depå, finns i din banks egna system. Även om du har ett vp-konto registrerat i ditt eget namn så är det bara banker och andra värdepappersinstitut (s.k. kontoförande institut) som kan administrera sådana konton hos oss.

Du som privatperson kan inte själv öppna ett vp-konto direkt hos Euroclear och du kan heller inte logga in på ditt konto hos oss. Det gör du hos din bank.

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som privatperson eller aktieägare.

Aktieböcker

Jag vill ta del av ett särskilt företags aktiebok. Hur gör jag?

Euroclear Sweden håller så kallade offentliga aktieböcker tillgängliga för allmänheten. En offentlig aktiebok innehåller alla aktieägare som äger 501 aktier eller fler i ett visst företag. De offentliga aktieböckerna uppdateras varje kvartal.

Om du som privatperson vill ta del ett företags offentliga aktiebok, kan du läsa mer om hur du gör det på sidan Om offentliga aktieböcker.

Jag har fått reklamutskick där Euroclear står som adresskälla. Hur kan jag bli borttagen från dessa utskick?

Du måste vända dig till bolaget/bolagen som gör utskicket och be dem att ta bort dig ur sitt/sina register.

Bolaget kan ha fått din adress genom att beställa offentliga aktieböcker som vi är skyldiga att tillhandahålla enligt aktiebolagslagen. Vi informerar alla som beställer offentliga aktieböcker att den som beställer ut aktieboken blir personuppgiftsansvarig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och måste behandla uppgifterna som finns i aktieboken i enlighet med vad som anges däri. Om du anser att bolaget hanterar dina personuppgifter I strid med gällande dataskyddslagstiftning och du inte får någon hjälp från bolaget, kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Jag vill se om jag eller någon annan är registrerad i ett bolags aktiebok. Hur gör jag det?

Vi tillhandahåller offentliga aktieböcker där alla aktieägare som äger 501 aktier eller fler i ett visst bolag står med. Läs mer i ovanstående frågor om hur du tar del av en offentlig aktiebok.

Information om aktieinnehav på vp-konto

Värdepapperskonton (VP-konton) är en särskild typ av konto för värdepappersförvaring, som administreras av din bank.

När du som privatperson köper en börsnoterad aktie gör du det oftast via en bank. Det som händer efter att köpet gått igenom är att din bank registrerar ditt nya aktieinnehav hos oss, på en särskild typ av konto som kallas värdepapperskonto.

Det är bara banker och andra värdepappersförvaltare som kan administrera konton hos oss. Du som privatperson kan inte själv öppna ett VP-konto hos Euroclear.
 

Vill du öppna, stänga eller göra förändringar på ditt VP-konto?

Om du vill göra förändringar på ditt VP-konto måste du kontakta din bank. Det är bara din bank som kan öppna, stänga eller på andra sätt göra förändringar på ditt VP-konto.

Vad är skillnaden mellan att ha aktier registrerade på ett VP-konto hos Euroclear Sweden och placerade i en depå?

VP-konto
Vissa banker väljer att använda sig av individuella värdepapperskonton. Ett VP-konto av det slaget står registrerat i ditt namn i vårt system, men det är fortfarande banken som skapar och administrerar kontot.

Depå
En del banker öppnar inte separata VP-konton för varje kund. Istället samlar de sina kunders innehav i ett gemensamt konto i vårt system, ett så kallat förvaltarkonto. Banken står då registrerad som ägare av förvaltarkontot, "i ägarens ställe", men de enskilda värdepappren tillhör dig som kund och ligger på en depå hos banken.

I de flesta fall spelar det ingen roll för dig som aktieägare vilken lösning din bank väljer. Oavsett om dina värdepapper är registrerade i en depå eller på ett separat VP-konto är du likafullt den som äger dina aktier och kan sälja, köpa eller överlåta dem som du vill.

Hur vet jag om jag har aktier registrerade hos Euroclear Sweden?

I januari skickar vi ut årsbesked för samtliga vp-konton där det antingen fanns ett bokfört innehav per den 31/12 eller där utbetalningar har skett under året. Du får ett årsbesked per vp-konto. Kontakta din bank/fondkommissionär om du inte har fått något årsbesked.

Jag vill se mitt aktieinnehav och hur mycket mina aktier är värda. Hur gör jag det?

Årsbeskedet visar information om ditt vp-konto. På årsbeskedet framgår innehavet för varje värdepapper vid årsskiftet, slutkursen för föregående år (förutsatt att vi har fått den uppgiften), utbetalningar under året, ditt kontoförande institut, dvs. den bank eller fondkommissionär som vp-kontot är anslutet till samt vp-kontonummer.

På årsbeskedet framgår telefonnummer till den bank som vp-kontot är anslutet till och som du ska kontakta vid eventuella frågor kring ditt vp-konto.

Hur kommer jag in på mitt vp-konto?

Årsbeskedet visar information om ditt vp-konto. Vi skickar under januari ut årsbesked för samtliga vp-konton där det antingen fanns ett bokfört innehav per den 31/12 eller där utbetalningar har skett under året. Du får ett årsbesked per vp-konto. Kontakta din bank/fondkommissionär om du har frågor om ditt vp-konto. Telefonnummer till den bank som vp-kontot är anslutet till och som du ska kontakta vid frågor kring ditt vp-konto framgår av årsbeskedet.

En aktieägare saknar årsbesked för sitt VP-konto?

Om en aktieägare saknar årsbesked kan banken skicka ut en kopia på det senaste årsbeskedet genom att logga in i VPC-systemet och använda transaktionen ”KRUT”. Om det gäller årsbesked för tidigare år kan Euroclear på uppdrag av banken skicka ut sådana. Beställning skickas till clear_settle@euroclear.com.

Vad gäller om jag vill gå på en bolagsstämma?

Om du har dina aktier i ett bolag registrerade på ett VP-konto i ditt eget namn kommer du att finnas med som ägare i bolagets aktiebok. Det innebär att du per automatik kommer med som ägare när det är dags för bolagsstämma. Kom ihåg att du måste anmäla till bolaget att du vill delta på stämman.

Om din bank har registrerat ditt innehav i en depå behöver du höra av dig till din bank innan bolagsstämman och be dem registrera dina aktier i ditt namn (s.k. rösträttsregistrering). Därefter kan du anmäla till bolaget att du vill delta på stämman.

Var hittar jag mitt årsbesked?

Vi skickar under januari ut årsbesked för samtliga vp-konton där det antingen fanns ett bokfört innehav per den 31/12 eller där utbetalningar har skett under året. Du får ett årsbesked per vp-konto.
Om du inte har fått något årsbesked kan du kontakta din bank/fondkommissionär.

Hur får jag reda på anskaffningsvärdet/köpkursen på mina aktier?

Dagen efter en affär får du som vp-kontohavare en avräkningsnota från din bank eller fondkommissionär. Avräkningsnotan visar bland annat till vilken köp-eller säljkurs affären gjordes och vilken dag som är likviddag.
Om du vill veta anskaffningsvärdet (köpkursen) på aktier och saknar avräkningsnota ska du kontakta banken/fondkommissionären som gjorde inköpet för din räkning. Euroclear Sweden har tyvärr inte information om anskaffningsvärde eller försäljningsintäkt för aktier eller andra värdepapper.

Jag har tappat bort avräkningsnotan för inköp av aktier. Hur kan jag få information om köpet?

Om du inte har avräkningsnotan men vill veta anskaffningsvärdet (köpkursen) på aktier eller få information om datum när köpet gjordes, ska du kontakta banken/fondkommissionären som gjorde inköpet för din räkning. Euroclear Sweden har tyvärr inte information om anskaffningsvärde eller försäljningsintäkt för aktier eller andra värdepapper.
Om banken inte kan hjälpa till att få fram avräkningsnotan måste du använda dig av schablonmetoden, läs mer på Skatteverket.

Hur köper eller säljer jag aktier?

Om du vill köpa och sälja värdepapper gör du det enklast via din bank eller fondkommissionär som öppnade ditt vp-konto. Du kan också ge en annan bank eller fondkommissionär fullmakt att köpa/sälja åt dig. Köporder alternativt säljorder lämnas till den bank som du vill anlita.
Euroclear Sweden utför inga uppdrag som gäller köp eller försäljning av värdepapper. Vi har heller ingen uppgift om köp- eller säljlikvider, den uppgiften har endast banken/fondkommissionären.

Avgifter

Det är kostnadsfritt att ha ett VP-konto hos oss. För varje ytterligare konto därefter tar vi ut en administrationsavgift:

1 VP-konto: 0 kr/år
2 VP-konton: 50 kr/år
3 VP-konton: 75 kr/år
Samägarkonto: 75 kr/ år.

Om du vill avsluta ett VP-konto behöver du kontakta den bank som öppnade kontot i ditt namn.

Deklaration och årsbesked

Om du fått utdelning eller har sålt aktier under året måste detta tas upp i din deklaration. I årsbeskedet framgår ditt aktieinnehav och om du har fått utdelning eller ränteutbetalning under året.
 

Har du sålt aktier under året?

Om du har sålt aktier eller andra värdepapper under året behöver du ange det i din deklaration, oavsett om du sålde med vinst eller förlust. Skatteverket vill veta köpkursen eller anskaffningsvärdet på aktier när du ska deklarera din försäljning.

Det finns tre sätt att få fram köpkursen:

 • När du köpte dina värdepapper fick du en avräkningsnota med uppgifter om köpkurs och avgifter för köpet.
 • Om du inte har kvar avräkningsnotan ska du kontakta banken/fondkommissionären som gjorde inköpet för din räkning.
 • Har inte banken uppgifterna kvar får du använda schablonmetoden.
  Läs mer på Skatteverkets webbplats

Observera att Euroclear Sweden inte har information om köp/säljkurs.

Vem skickar avier/avräkningsnotor och när skickas de ut?

Dagen efter en affär får du en avräkningsnota från din bank eller fondkommissionär. Avräkningsnotan visar bland annat till vilken köp-/säljkurs affären gjordes och vilken dag som är likviddag.

Euroclear Sweden har inte information om köp-/säljkurs utan kontakta din bank/fondkommissionär om du har frågor om detta.
Om du är delägare i ett samägarkonto får företrädaren all avisering.
 

Vem får årsbesked?

Under januari skickar vi ut årsbesked för VP-konton:

Med innehav per den 31/12:

 • Där utdelningar/räntebetalningar har skett under året
 • Det innebär att om det bokförda innehavet var noll den 31/12 och det inte har skett några utdelningar/räntebetalningar under året, så skickar vi inte ut något årsbesked.

Du får ett årsbesked per vp-konto.

För samägarkonton skickas årsbesked ut under januari till företrädaren och under mars till delägarna.

Jag har inte fått något årsbesked, hur gör jag?

Årsbeskedet visar information om ditt vp-konto. På årsbeskedet framgår innehavet för varje värdepapper vid årsskiftet, slutkursen för 2016 (förutsatt att vi har fått den uppgiften), utbetalningar under året, den den bank eller fondkommissionär som öppnade ditt vp-konto samt vp-kontonummer.

På årsbeskedet framgår telefonnummer till banken eller fondkommissionären som du ska kontakta om du har frågor om ditt vp-konto.

Om du av någon anledning inte har fått något årsbesked under januari ska du kontakta den bank/fondkommissionär som öppnat ditt vp-konto.

De hjälper dig att kontrollera adressen och ändra om den är fel. De kan också skicka ut en ny kopia av årsbeskedet.

Så läser du årsbeskedet steg för steg

det fiktiva exemplet på ett årsbesked nedan kan du läsa hur du steg för steg läser ditt årsbesked.

 1. Kontoförande institut, dvs. den bank eller fondkommissionär som vp-kontot är anslutet till och som du ska kontakta vid eventuella frågor kring årsbeskedet.
 2. Personnummer, namn samt vp-kontonummer. För de fall du inte skattar i Sverige och kontoförande institut har registrerat ett så kallat TIN (Taxpayer Identification Number), visas det istället för personnummer.
 3. Värdepappersinnehav i alfabetisk ordning
 4. Uppgifter markerade med * har lämnats till Skatteverket i enlighet med vår skyldighet att lämna kontrolluppgift.
 5.  Euroclear Sweden har inte erhållit någon slutkurs för 2018.
 6. Summa inlösenbelopp visar de värdepapper som har haft slutförfall under året. Till exempel redovisas Aktieindexobligationer (AIO) och fondandelars (ETF) slutförfall.
 7. Beräkningen av schablonintäkt fondandelar (ETF): 0,4 % * marknadsvärdet den första affärsdagen år 2018.
Värdepapperstyper som kan förekomma på årsbeskedet
Så här dras skatten vid utdelning på utländska aktier/depåbevis

Den svenska preliminärskatten på kapitalinkomster uppgår normalt till 30 procent och utgår för fysiska personer bosatta i Sverige samt svenska dödsbon.

För utländska värdepapper ska avdrag för preliminärskatt på utdelning göras med ett så stort belopp att det tillsammans med den skatt som innehållits i utlandet uppgår till 30 procent av utdelningen. Beroende på hur stor den utländska skatten är drar därför Euroclear Sweden preliminärskatt så att skatteavdraget totalt blir 30 procent.

Exempel - Monsanto

För vp-kontohavare som är bosatta i Sverige och har aktier i exempelvis Monsanto innehålls 15 procent källskatt i USA och 15 procent preliminärskatt i Sverige.

Om vi antar att vp-kontohavaren har 200 aktier i Monsanto och att utdelningen per aktie är 1,89336 kr.

Då kommer skatten att dras enligt följande:

 • 15 procent skatt dras i USA på bruttobeloppet:
  378,67 kr (brutto i USA) - 56,80 kr (15 % amerikansk skatt) = 321,87 kr (brutto i Sverige)
 • 15 procent preliminärskatt dras sedan i Sverige beräknat på bruttot i USA:
  321,87 kr (brutto i Sverige) - 56,00 kr (15 % svensk skatt beräknat på bruttot i USA, dvs. 378,67 kr. Svensk preliminärskatt avrundas nedåt.) = 265,87 kr

Nettoutdelningen blir då 265,87 kr efter skatt.

Har du fler frågor om ditt årsbesked?

På årsbeskedet står kontaktuppgifter till den bank eller fondkommissionär som du kan kontakta om du har frågor om ditt vp-konto eller årsbesked.

Kivra

Hur gör jag om jag inte vill ha pappersavier?

Euroclear Sweden använder sig av Kivra som digital brevlåda för s.k. ägarkonton. Avier som skickas via Kivra är:

 • Bekräftelse av utbetalning “Utbetalning VP-konto"
 • Bekräftelse av innehavsförändring “Innehavsförändring VP-konto”
 • Bekräftelse av kontouppgift “VP-kontouppgifter”
 • Årsbesked

För mer information om Kivra, vänligen besök www.kivra.se

Jag har mottagit Avier från Euroclear Sweden i min Kivra app. Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Euroclear Sweden kommer att stå som avsändare i Kivra. Om du har frågor kring dina avier vänligen kontakta ditt Kontoförande institut.

Registrering inför bolagsstämma

Hur vet jag att jag är införd i ett bolags aktiebok inför bolagsstämman?

Om du har direktregistrerade aktier, dvs. har dina aktier registrerade på ett vp-konto, kommer du automatiskt med i bolagsstämmoaktieboken. Däremot måste du själva anmäla dig till företaget och berätta att du vill komma på stämman.

Om du har aktier i depå har du så kallade förvaltarregistrerade aktier och då måste du be din bank/fondkommissionär att rösträttsregistrera aktierna i ditt namn inför stämman.

Hur registrerar jag mina aktier för att kunna delta på stämman?

Om du har direktregistrerade aktier, dvs. har dina aktier registrerade i eget namn på ett vp-konto, kommer du automatiskt med i bolagsstämmoaktieboken. Däremot måste du själva anmäla dig till företaget och berätta att du vill komma på stämman. Hur du anmäler dig brukar framgå i annons eller kallelse från företaget i god tid innan stämman äger rum.

Om du har aktier i depå har du så kallade förvaltarregistrerade aktier. Då behöver du i god tid inför bolagsstämman kontakta din bank/fondkommissionär och be dem att tillfälligt registrera aktierna i ditt namn för att du ska kunna delta på stämman.

Jag äger en kapitalförsäkring. Har jag rösträtt på bolagsstämman?

Om du äger en kapitalförsäkring så är det försäkringsbolaget som äger de aktier eller fonder som ingår i din kapitalförsäkring. Därmed har du inte rösträtt på bolagsstämman.

Hur många dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman måste man köpa aktier för att hinna bli registreras som ägare?

Antalet dagar mellan avslutsdagen, det vill säga den dag då affären sker på handelsplatsen/börsen, och likviddagen då affären bokförs och aktieboken uppdateras, har bestämts gemensamt av marknadens aktörer. För närvarande är det två bankdagar mellan avslutsdag och likviddag. Som investerare måste du alltså köpa aktierna två bankdagar innan avstämningsdagen för bolagsstämman så att du formellt blir införd som ägare i bolagets bolagsstämmoaktiebok i tid för bolagsstämman.

Utdelning

Hur kan jag se vad jag fått för utdelning på mina aktier?

Om du har dina aktier i eget namn på ett vp-konto blir du aviserad om utdelningen per post. Ett årsbesked med sammanställd information över vilka utdelningar du fått under året får du per post under januari varje år. Om du har dina aktier i en depå hos en förvaltare får du informationen från förvaltaren.

Hur anmäler jag utbetalningskonto?

Ändrad uppgift om utbetalningskonto/avkastningskonto anmäls till din bank/fondkommissionär som lägger in det nya avkastningskontot på ditt vp-konto. Har du ditt innehav i en depå hos en förvaltare, dvs. en bank/fondkommissionär så är det till förvaltaren du ska anmäla ändrade kontouppgifter.

När betalas obligationer tillbaka?

På slutförfallodagen återbetalas lånet.

Utbetalningar

Vem får utdelning och när?

Som aktieägare i svenska bolag får man normalt utdelning en gång per år. Aktieutdelningens storlek bestäms av bolagsstämman.

Om du är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen är du berättigad till utdelning. Avstämningsdagen för utdelning infaller två bankdagar efter bolagsstämman. Utdelningen betalas ut tre bankdagar efter avstämningsdagen om utdelningen är i svenska kronor. Om utdelningen är i euro infaller utbetalningsdagen fem bankdagar efter avstämningsdagen.

Hur fungerar det vid ränteutbetalningar?

De flesta räntebärande värdepapper, till exempel obligationslån och förlagslån, har ränteutbetalningar under löptiden. Om du är registrerad som ägare av räntebärande värdepapper på avstämningsdagen är du berättigad till ränta. Räntan är ofta förutbestämd och betalas ut 1-4 gånger per år. Utbetalningsdagen för ränta infaller 5 bankdagar efter avstämningsdagen.

På så kallade nollkupongare är det inga ränteutbetalningar under löptiden utan priset på nollkupongaren är lägre än det belopp som betalas tillbaka efter lånets löptid.

Dödsbo och adressändring

En nära släkting till mig har gått bort och det finns aktier som ska tas upp som tillgång i dödsboet. Under rubriken ”Euroclear” på min släktings deklaration står det olika bolag. Hur får jag reda på värdet på dessa aktieinnehav?

Vi har tyvärr ingen information om värdet på enskilda personers aktieinnehav. Den som är företrädare för dödsboet ska i stället vända sig till den bank/fondkommissionär där din släktings konto finns registrerat. Banken/fondkommissionären har information om värdet på aktieinnehavet.

Jag har hittat aktiebrev från mina framlidna svärföräldrar. Hur går jag tillväga?

Det finns flera olika varianter av utestående fysiska aktie- och skuldebrev.  Vid omläggningen till det kontobaserade systemet 1990, fick alla aktieägare behålla sina fysiska aktiebrev som ett minne. Vi bokförde alla värdepapper på de vp-konton som öppnades automatiskt i någon bank. De som inte valde en bank fick sina aktieinnehav bokförda på så kallade omläggningskonton i väntan på att aktieinnehavet skulle bokföras på ett vp-konto. Lämna in det fysiska brevet till din bank som i sin tur kontaktar oss för att avgöra vad för slags aktiebrev det är frågan om.

Jag får brev från er till en person som inte bor på adressen. Hur adressändrar jag?

Adresserna i vårt system uppdateras automatiskt via SPAR för personer med svensk adress. För juridiska personer och övriga är det banken/fondkommissionären som uppdaterar adressen. Du kan lämna in breven till posten och tala om att personen inte längre bor där.

Hittade du inte svar på din fråga?

Kontakta oss på clear_settle@euroclear.com eller 08-402 91 50


Relaterat innehåll