Om aktieböcker

Information om aktieböcker

En aktiebok är en förteckning som visar vem som äger aktier i företaget. Enligt aktiebolagslagen (ABL) måste alla aktiebolag ha en aktiebok.

Den första versionen av aktieboken ska upprättas samtidigt som företaget grundas. Aktieboken ska kontinuerligt uppdateras med aktuell information om företagets aktieägare så fort det sker någon förändring.
 


Vanliga frågor om aktieböcker
 

Här  har vi samlat vanliga frågor om aktieböcker  och om vad våra olika aktieböcker innehåller och vilka regler och bestämmelser som gäller för olika typer av aktiebolag.
 

Vad används aktieboken till?

Aktieboken fungerar som underlag för att bolaget, aktieägarna och andra ska kunna avgöra ägarförhållandena i bolaget.

Vad innehåller en aktiebok?

I ett aktiebolag som inte är avstämningsbolag (som alltså inte har registrerat sina aktier hos Euroclear Sweden) ska aktieboken innehålla uppgifter om:

1. varje akties nummer (aktierna ska presenteras i nummerföljd)

2. aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress

3. vilket slag varje aktie tillhör (om det finns aktier av olika slag i bolaget)

4. huruvida aktiebrev har utfärdats

5. i förekommande fall, om aktien omfattas av förbehåll (enligt ABL).

Vad händer när aktierna registreras hos Euroclear Sweden?

När ett företag har anslutit sig till oss blir det ett avstämningsbolag.
Till skillnad från en aktiebok, som hålls uppdaterad av bolagets styrelse, så hålls avstämningsbolagets aktiebok uppdaterad av en värdepapperscentral
dvs. Euroclear Sweden. Aktierna finns då registrerade på värdepapperskonton (s.k. vp-konton) i vårt system med information om vem som äger vilka aktier.

Aktierna kan även vara registrerade i depå hos en förvaltare. Förvaltaren har uppgift om aktieägaren i sitt system. Dessa ägare rapporteras in till oss och samlas i en s.k. förvaltarförteckning (se nedan) som är en bilaga till aktieboken.

I ett avstämningsbolag ska också delar av aktieboken hållas tillgänglig för alla som vill ta del av den. Mer information finns på sidan för offentliga aktieböcker.

Hur länge ska en aktiebok hållas uppdaterad?

Aktieboken ska upprätthållas så länge bolaget är verksamt och ska bevaras i minst tio år efter bolagets upphörande.

När behöver man ändra i aktieboken?

För aktiebolag som är kunder till oss, dvs. avstämningsbolag, uppdateras aktieboken omgående vid alla förändringar i ägarstrukturen, t.ex. när en aktie säljs eller en ägare byter adress. Aktiebolag som inte är kunder till oss måste själva se till att uppdatera aktieboken vid förändringar.

Vilka typer av aktieböcker finns det för avstämningsbolag?
  • Fullständig aktiebok som består dels av en aktiebok som innehåller aktieägare som har vp-konton i eget namn samt förvaltarkonton med innehav i ägares ställe och dels en förvaltarförteckning där underliggande ägare är synliga.
  • Bolagsstämmoaktiebok
  • Offentlig aktiebok/offentlig förvaltarförteckning

Vilka typer av ägare står med i en aktiebok?

Fysiska och juridiska personer som äger aktier i företaget ska finnas med i aktieboken.

För avstämningsbolag gör man skillnad på ägarregistrerade och förvaltarregistrerade aktier, dvs. att aktierna antingen är registrerade i ägarens namn eller i en förvaltares namn i ägares ställe.

Ägar- och förvaltarregistrerade aktier

Ett aktieinnehav kan antingen vara registrerat i ägarens namn (ägarregistrerat) eller förvaltarregistrerat dvs. förvaltaren är registrerad i ägares ställe i aktieboken.

Vid ägarregistrerade innehav finns aktierna på ett värdepapperskonto i ägarens namn, medan förvaltarregistrerade innehav är registrerade i en depå i förvaltarens namn på en annan typ av värdepapperskonto som kallas förvaltarkonto. Förvaltaren, en bank eller annat värdepappersinstitut, samlar depåkundernas innehav på förvaltarkontot.

Förvaltare måste föra register över de aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade. På begäran från Euroclear Sweden ska de kunna lämna uppgifter om samtliga aktieägare och antal aktier i en så kallad förvaltarförteckning. I förvaltarförteckningen specificeras vilka aktieägare som äger vad.

Vill du rösträttsregistrera dina aktier inför en bolagsstämma? Mer information hittar du på våra sidor för privatpersoner

Vad är en bolagstämmoaktiebok?

När ett aktiebolag ska hålla bolagsstämma så behöver de en lista över alla aktieägare för att kunna se vilka som har rätt att få närvara och rösta på stämman. Den listan med aktieägare kallas för bolagsstämmoaktiebok och tas ut särskilt för bolagsstämman och är en ögonblicksbild av ägandet för perioden kring bolagsstämman.

Om du är kund till oss och har frågor om bolagsstämmoaktieboken hittar du mer information under sidorna för befintliga kunder.

Vad är en offentlig aktiebok?

Som värdepapperscentral är vi enligt aktiebolagslagen (ABL) skyldiga att lämna ut uppgifter om alla som äger 501 eller fler aktier i ett visst bolag till den som ber om det. Förteckningen med dessa ägare samlas i offentliga aktieböcker som vi publicerar fyra gånger per år.

Hur beställer jag en offentlig aktiebok?

Det går att beställa offentliga aktieböcker från oss mot en avgift som motsvarar kostnaden för utskrift och vårt arbete för att ta fram utskriften.

Läs mer om hur det går till på sidan om offentliga aktieböcker.


 

Kontakta oss

Om ni har fler frågor, välkommen att kontakta oss på e-post: issuerorder.vpc@euroclear.com

Relaterat innehåll


Offentliga aktieböcker

Som värdepapperscentral är vi skyldiga att lämna ut uppgifter om alla som äger över 500 aktier i ett visst bolag till den som ber om det. Förteckningen med dessa ägare samlas i offentliga aktieböcker som vi publicerar fyra gånger per år, dvs. varje kvartal.
Läs mer

Blanketter och dokument

Här har vi samlat blanketter och dokument avseende anslutning av aktiebolag och andra utfärdare av finansiella instrument till oss som värdepapperscentral. Våra prislistor, allmänna villkor avseende vår tjänst IssuerCorner med mera finns via denna sida.
Läs mer