Stämmokalkylatorn

Detta verktyg för att räkna fram relevanta datum inför bolagsstämma i ett publikt aktiebolag (”Verktyget”) är framtaget och tillhandahålls av Euroclear Sweden AB (”ES”).

Verktyget är avsett att utgöra ett hjälpmedel för beräkning av relevanta datum inför bolagsstämma och ES accepterar inget ansvar gentemot användare för den information som tillhandahålls genom Verktyget. Användare av Verktyget uppmanas kontrollera information som tillhandahålls genom Verktyget mot vid var tid tillämpliga regelverk.