Information för befintliga kunder

Tjänster och information för våra kunder

Inloggningstjänster

För våra befintliga kunder erbjuder vi ett flertal tjänster som underlättar det dagliga arbetet.

 

Allt ni behöver för att hantera era bolagshändelser

Ägarförteckningar

De typer av ägarförteckningar som finns är:

 • Aktiebok - en aktiebok innehåller ett bolags samtliga aktieägare som är direktregistrerade och har sitt innehav i eget namn direkt i avstämningsregistret på s.k. vp-konton i Euroclear Swedens system. Aktieägare som har sitt innehav i depå hos förvaltare finns inte specificerade i aktieboken. Depåinnehaven finns som en gemensam post i förvaltarens namn ”i ägares ställe” i aktieboken.

 • Förvaltarförteckning - en förvaltarförteckning innehåller uppgift om aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier eller andra finansiella instrument och har dessa förvaltade/i depå hos en förvaltare. En förvaltarförteckning kan ses om ett komplement till aktieboken avseende de poster i aktieboken som står som en gemensam post i förvaltares namn enligt ovan.
 • Intermediärförteckning - en intermediärförteckning innehåller uppgifter från Intermediärer om ägare, och i förekommande fall andra intermediärer, till aktier och aktierelaterade finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES. Som intermediärer räknas värdepapperscentraler, förvaltare och även andra kontohållare.
 • Offentlig aktiebok - offentliga aktieböcker tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Aktiebolagslagen. De här böckerna innehåller direktregistrerade aktieägare som har mer än 500 aktier i bolaget. De ska hållas tillgängliga för allmänheten både hos Euroclear och hos bolaget. 

 • Offentlig förvaltarförteckning - offentliga förvaltarförteckningar tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. De här förteckningarna innehåller förvaltarregistrerade aktieägare som har mer än 500 aktier i bolaget. De ska hållas tillgängliga för allmänheten både hos Euroclear och hos bolaget. 

 • Bolagsstämmoaktiebok - bolagsstämmoaktieboken är en aktiebok som upprättas inför en bolagsstämma. Bolagsstämmoaktieboken sammanställs på kvällen 2 bankdagar efter avstämningsdagen och är tillgänglig för aktiebolaget att ladda ner från IssuerCorner morgonen efter det. 

Bolagsstämmoaktieboken utgör underlag till röstlängden och vilka, som har rätt att delta på bolagsstämman och rösta. Bolagsstämmoaktieboken innehåller de aktieägare som har sina aktier registrerade i eget namn i aktieboken ( inklusive de förvaltarregistrerade aktieägare som inför bolagsstämman ombett sin förvaltare tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i bolagsstämmoaktieboken.

 

Beställning av aktiebok, förvaltar- & intermediärförteckning
Aktiebok
 • Du kan beställa en aktiebok (direktregistrerade aktieägare och förvaltare i ägares ställe finns med här) via IssuerCorner. Beställningen kan göras med avstämningsdag (även kallad utsökningsdag) per vilken framtida svensk bankdag som helst, men även innevarande bankdag om beställningen görs före kl. 15:00. 
 • Aktieboken är tillgänglig i IssuerCorner bankdagen efter den avstämningsdag som beställningen avsåg. Du hittar aktieboken under rubriken Issuer Interface / Beställningar, Klara beställningar som en fil i txt-format och som pdf.
Förvaltarförteckning (sammanställd lista över förvaltarregistrerat innehav)
 • Du kan beställa en förvaltarförteckning (de aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier finns med här) via IssuerCorner. Beställningen kan göras med avstämningsdag (även kallad utsökningsdag) per vilken framtida svensk bankdag som helst. Beställning av förvaltarförteckning behöver göras före kl 15 minst två (2) bankdagar före avstämningsdagen.
 • Förvaltarförteckningen är tillgänglig i IssuerCorner den fjärde (4) bankdagen efter den avstämningsdag som beställningen avsåg, dvs tidigast sex (6) bankdagar efter beställningen. Du hittar förvaltarförteckningen under rubriken Issuer Interface / Beställningar, Klara beställningar som en fil i txt-format och som pdf.
Intermediärförteckning (sammanställning av aktieägare registrerade via intermediärer)
 • Intermediärförteckning kan du, likt aktiebok och förvaltarförteckning, beställa via IssuerCorner. En intermediärförteckning är dock endast tillgänglig avseende aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad. I Sverige utgörs reglerad marknad av Nasdaq Stockholms Large Cap, Mid Cap och Small Cap samt av NMG Equity. 
 • Emittent som beställer intermediärförteckning uppmärksammas om att svensk lag tillåter även andra intermediärer än Euroclear Sweden att ta ut avgifter för de tjänster de utför. 
 • Beställningen kan från och med den 3 september 2020 göras med avstämningsdag (även kallad utsökningsdag) per vilken framtida svensk bankdag som helst. Beställning av intermediärförteckning behöver dock göras före kl 15 minst två (2) bankdagar före avstämningsdagen.
 • Intermediärförteckningen är tidigast tillgänglig i IssuerCorner den andra (2) bankdagen efter den avstämningsdag som beställningen avsåg, dvs tidigast fyra (4) bankdagar efter beställningen. Du hittar intermediärförteckningen under rubriken Issuer Interface / Beställningar, Klara beställningar som en fil i txt-format.
Offentlig aktiebok & förvaltarförteckning
 • Offentliga aktieböcker tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Aktiebolagslagen. Den offentliga aktieboken finns tillgänglig i IssuerCorner bankdagen efter sista dagen i kvartalet. 

 • Den offentliga förvaltarförteckningen, där Euroclear Sweden sammanställer inrapporterade ägare från förvaltarna per sista dagen i kvartalet, tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den offentliga förvaltarförteckningen finns tillgänglig i IssuerCorner sjätte bankdagen efter sista bankdagen i kvartalet.

 • Om du vill ha information om samtliga aktieägare kvartalsvis så kan du enligt prislista beställa detta från oss via e-post. Du får en fullständig aktiebok i PDF-format och en textfil som du kan använda som du vill, t.ex. för att ta ut adresser eller sortera aktieägare. 

 • Har du ett återkommande behov av att få information om samtliga aktieägare? Då kan du använda dig av vår tilläggstjänst Vantage by Euroclear där du kan prenumerera på informationen och du behöver inte göra separata beställningar varje kvartal. Kontakta oss för att veta mer.
Adressuppgifter till ägarna
 • Du kan beställa adressuppgifter avseende direktregistrerade ägare  i IssuerCorner. Adresuppgifter kan innehålla adresser till andra mottagare än aktieägarna. För ägare som har en förmyndare eller annat ombud registrerad på sitt vp-konto, produceras adresser till de personerna istället. 

 • Adressuppgifter beställs för direktregistrerade ägare via IssuerCorner. Beställningen kan göras med avstämningsdag (även kallad utsökningsdag) per vilken framtida svensk bankdag som helst, men även innevarande bankdag om beställningen görs före kl. 15.
 • Adressuppgifterna är tillgängliga i IssuerCorner bankdagen efter den avstämningsdag som beställningen avsåg.  Du hittar dem under rubriken Issuer Interface / Beställningar, Klara beställningar som en fil i txt-format som en lista och som PDF-fil (24 adresser per sida).

 • Utöver adressuppgifter i filformat kan även tryckta adressuppgifter på klisterettiketter beställas efter att adressfilen finns tillgänglig i IssuerCorner.

 

Bolagstämma & utdelning
 • Du behöver beställa bolagsstämmoaktieboken via IssuerCorner så snart uppgiften om bolagsstämman är offentlig.
 • Avstämningsdagen blir, avseende bolagsstämmor, automatiskt sex (6) bankdagar innan stämman. Bolagsstämmoaktieboken finns tillgänglig i IssuerCorner tre (3) bankdagar innan stämman.
 • Om bolagsstämman fattar beslut om kontant utdelning till aktieägarna, behöver du bekräfta detta i IssuerCorner efter stämman för att göra den preliminära beställningen om utdelning definitiv. OBS! Tänk på att uppgift om bolagsstämma och/eller utdelning ska vara publik innan du gör beställningnen i IssuerCorner.
 • 20 dagar innan bolagsstämma öppnas möjlighet för förvaltare att rapportera in aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som önskar delta och rösta på stämman, s.k. rösträttsregistrering. Avstämningsdagen för den aktiebok som ligger till grund för röstlängden, den s.k. bolagsstämmoaktieboken, infaller sex (6) bankdagar före dagen för bolagsstämman.
 • Euroclear Sweden har även tjänster för att skicka ut kallelse till bolagsstämman. Kallelsen beställs i IssuerCorner men är endast tillgänglig att beställa avseende aktier och aktierelaterade finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES. Notera att denna kallelse inte ersätter utan kompletterar övriga kallelsesätt till bolagsstämman.
 • Det totala beloppet för bolagets utdelning måste finnas bokfört på bolagets s k. utbetalningskonto (ett bankkonto öppnat av bolaget) senast på utbetalningsdagen.
Bolagshändelser & emissionsinstitut

Euroclear Sweden har tjänster för bolagshändelser som påverkar de finansiella instrument som är kontoförda i våra system, alltifrån nyemission, split och fondemission till hantering av uppköpserbjudanden och tvångsinlösen.

Den vanligaste emissionen som vi hjälper bolag att hantera är riktad nyemission eller så kallad private placement. När ditt bolag har gjort upp med köparna om investeringen behöver aktiekapitalet höjas och registreras hos Bolagsverket. I samband med detta behöver du kontakta ett emissionsinstitut som hjälper dig vidare.

Generellt så gäller för sådana bolagshändelser där aktieägaren har ett eller flera val, t ex om teckningsrätt ska utnyttjas för teckning av aktie i en företrädesemission eller ej, att bolaget måste anlita ett emissionsinstitut för registrering av dessa val på berörda värdepapperskonton. I övriga fall kan ni kontakta oss.
Se lista över emissionsinstitut i dokumentet nedan.

Ordlista för nya avstämningsbolag

Avstämningsbolag

Ett bolag med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och som har anslutit sina värdepapper till Euroclear Sweden.

Avstämningsdag 

Dag då aktieägaren ska vara införd i avstämningsregistret (och i förekommande fall i aktieboken) för att ha rätt att delta i en emissionshändelse, få rätt till utdelning etc.

Aktiebok

Förteckning över ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare/förvaltare.

Bolagsstämmoaktiebok

En aktiebok som tas fram särskilt för en bolagsstämma. Innehåller både direktregistrerade ägare och de förvaltarregistrerade ägare som via sin förvaltare har rösträttsregistrerat sina aktier inför bolagsstämman.

CFI

Classification of Financial Instruments (ISO 10962), 6-ställig kod.

Direktregistrerade aktieägare

Aktieägare som har sitt innehav registrerat i eget namn på ett värdepapperskonto direkt i avstämningsregistret.

Emissionsinstitut

Ett kontoförande institut som är behörigt att hjälpa emittenter och aktieägare att hantera emissioner.

FISN

Financial Instrument Short Name (ISO 18774), kod som beskriver egenskaperna hos ett finansiellt instrument och som består av max 35 tecken.

Fullständig ägarförteckning

Ägarförteckning som visar både direkt-och förvaltarregistrerade ägare, dvs. en typ av kombinerad aktiebok och förvaltarförteckning.

Förvaltarförteckning

Förteckning som innehåller uppgift om aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier eller andra finansiella instrument och har dessa förvaltade/i depå h

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier eller andra finansiella instrument och som därför håller dessa i en depå och inte direkt i avstämningsregistret.

Intermediärförteckning

En intermediärförteckning innehåller uppgifter från intermediärer om ägare, och i förekommande fall andra intermediärer, till aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES. Som intermediärer räknas värdepapperscentraler, förvaltare och även andra kontohållare.

ISIN

International Securities Identification Number (ISO 6166) ett värdepappers unika ID-nummer, 12-ställig kod.

Kontoförande institut

Bank eller annan juridisk person som antagits som kontoförande institut enligt 3 kap. 1§ lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och som hanterar aktieägares värdepapperskonton.

LEI

Legal Entity Identifier (ISO 17442), är en unik 20 tecken lång kod som används för att identifiera företag eller entiteter på finansmarknaden. 

Offentlig ägarförteckning 

En ägarförteckning som innehåller aktieägare som har över 500 aktier i ett bolag. Består av 2 delar; en offentlig aktiebok och en offentlig förvaltarförteckning. 

Prislistor & regelverk

denna sida har vi samlat blanketter och dokument avseende anslutning av aktiebolag och andra utfärdare av finansiella instrument till oss som värdepapperscentral. Du kan även finna våra prislistor, allmänna villkor avseende vår tjänst IssuerCorner med mera.

denna sida hittar du vårt regelverk.

                                                                                                                                             

Kontakt

Om ni har problem med att logga in eller har andra frågor om våra tjänster, välkommen att kontakta oss.

Telefon: 08-402 91 11 

E-post: issuerorder.vpc@euroclear.com

                                                                                                                                                   

Fler tjänster från Euroclear Sweden

Vantage by Euroclear

Vantage by Euroclear är en informations- och analystjänst som ger en fördjupad inblick i ett bolags aktieägande.
Läs mer