Vanliga frågor från privatpersoner

Euroclear Sweden

Svar på vanliga frågor från privatpersoner

Här hittar du som jobbar på bankkontor information som hjälper
dig svara på frågor om vp-konton och andra frågor kring köp
och sälj av värdepapper.
 

Frågor och svar VP-konton & Värdepapper


 

Vem får årsbesked och vilken information innehåller det?

Euroclear skickar under januari ut årsbesked för samtliga VP-konton där det antingen fanns ett bokfört innehav per den 31/12 eller där utbetalningar har skett under året. Aktieägaren får ett årsbesked per VP-konto.


På årsbeskedet framgår telefonnummer till det kontoförande institut som VP-kontot är anslutet till. Via transaktionen KKKU kan kontoret uppdatera uppgift om kontorets adress och telefonnummer. Dessa uppgifter används av systemet för utskrift på VP-avier samt årsbesked.

Så här dras skatten vid utdelning på utländska aktier/depåbevis

Den svenska preliminärskatten på kapitalinkomster uppgår normalt till 30 procent och utgår för fysiska personer bosatta i Sverige samt för svenska dödsbon. För utländska värdepapper ska avdrag för preliminärskatt på utdelning göras med ett så stort belopp att det tillsammans med den skatt som innehållits i utlandet uppgår till 30 procent av utdelningen.

Aktieägare som inte har erhållit något årsbesked

Om det bokförda innehavet var noll den 31/12 och det inte har skett några utbetalningar under året, skickar Euroclear inte ut något årsbesked.

Vad är en avräkningsnota och vem tillhandahåller den?

Dagen efter en affär får aktieägaren en avräkningsnota från sitt kontoförande institut (KI), det vill säga en bank eller fondkommissionär. Avräkningsnotan visar bland annat till vilken köp-/säljkurs affären gjordes och vilken dag som är likviddag.

Registrering inför bolagsstämma

Aktieägare som har sina aktier registrerade på VP-konto kommer automatiskt med i bolagsstämmoaktieboken. För aktieägare som har sina aktier registrerade i depå, måste förvaltaren rösträttsregistrera aktieägaren för att denne ska komma med i bolagsstämmoaktieboken.

Anmälan om att delta på bolagsstämma gör aktieägaren direkt till bolaget. 

Slutkurs och marknadsvärde på VP-konto

Euroclear erhåller slutkurser från SIX Telekurs Sweden AB samt Nordic Growth Market (NGM) eller annan reglerad marknadsplats.

Anskaffningsvärde

Aktieägare som ska deklarera och vill veta anskaffningsvärdet (köpkursen) på de värdepapper som har sålts under föregående år och saknar sin avräkningsnota, ska kontakta det kontoförande institut som gjorde köpet för deras räkning. Observera att Euroclear inte har information om anskaffningsvärde eller försäljningsintäkt.

Skattefria utdelningar

Utdelning eller tilldelning som aktieägaren erhåller från ett aktiebolag ska normalt beskattas oavsett om utdelningen sker i form av kontanter, värdepapper eller något annat. Under vissa förutsättningar ska utdelningar dock inte beskattas. Det gäller utdelning av dotterbolagsaktier under de så kallade Lex Asea-reglerna. Årsbeskedet visar i sådant fall antal utdelade aktier.

Skillnad på att ha värdepapper på VP-konto eller i depå?

Att ha värdepapper registrerade på VP-konto innebär att aktieägaren själv är registrerad som ägare i våra register.

Att ha värdepapper i depå innebär att aktieägaren lämnar i uppdrag åt en bank eller fondkommissionär att registrera sina värdepapper i ett depåsystem. 

När aktieägaren har värdepapper i depå är det banken/fondkommissionären som är registrerad hos Euroclear som förvaltare för värdepapperen "i ägares ställe". 

Oavsett på vilket sätt aktieägarens värdepapper är registrerade ska aktieägaren alltid kontakta sin bank/fondkommissionär vid frågor kring sitt konto eller sina värdepapper.

Värdepapperstilldelning som hanterats av Euroclear Sweden

Utdelning eller tilldelning i form av värdepapper, som hanterats av Euroclear, redovisas i årsbeskedet som värdepapperstilldelning. Värdepapperstilldelning kan redovisas i antal eller nominellt belopp. Om värdepapperstilldelning/utdelning har redovisats på årsbesked kan dess värde vara helt eller delvis beskattningsbar inkomst. Kontrolluppgift lämnas av Euroclear till Skatteverket i de fall där Euroclear har kontrolluppgiftsskyldighet.

Kostar det något att ha VP-konto?

Första VP-kontot är kostnadsfritt. En faktura, som avser administrationskostnad, skickas ut om aktieägaren har fler än ett ordinärt VP-konto med innehav per den 31 december.

1 VP-konto: 0 kr/år

2 VP-konton: 50 kr/år

3 VP-konton: 75 kr/år

Samägarkonto: 75 kr/st per år.

Euroclear tar inte ut någon avgift för pantkonton eller så kallade apportkonton som skapas vid emissioner.

Vad behöver aktieägaren tänka på vid fondemission eller split?

Vid fondemission eller split behöver aktieägaren inte agera själv. Aktieägaren får en avi som bekräftar att denne fått nya aktier och eventuella fondaktier (DR) på sitt VP-konto.

Hur tecknas aktier i en nyemission

För att få delta i en nyemission måste aktieägaren vara registrerad som ägare på avstämningsdagen. Aktieägaren erhåller ett prospekt och en redovisning med inbetalningskort samt en avi som bekräftar att teckningsrätter (TR) har bokats in på VP-kontot.

Aktieägare som vill utnyttja sina teckningsrätter och köpa fler aktier i bolaget ska betala de nya aktierna med inbetalningskortet. Aktieägare som enbart vill utnyttja en del av teckningsrätterna kontaktar någon av de emissionsbanker som anges i prospektet. Ibland medföljer en anmälningssedel där aktieägaren själv kan fylla i hur många av teckningsrätterna som aktieägaren vill utnyttja. Aktieägaren betalar då bara för de rätter som han/hon utnyttjar. Emissionsbanken bokar ut teckningsrätterna från VP-kontot och bokar i stället in betalda tecknade aktier (BTA). När emissionen är slutförd bokas de betalda tecknade aktierna ut och aktierna (AK) bokas in på VP-kontot.

Aktieägaren kan välja att sälja teckningsrätterna i stället för att utnyttja dem. Aktieägarens kontoförande institut (KI), det vill säga aktieägarens bank eller fondkommissionär, hjälper till att sälja teckningsrätterna. Om aktieägaren inte utnyttjar sina teckningsrätter under teckningstiden bokas teckningsrätterna bort från VP-kontot utan att aktieägaren får någon ersättning.

En aktieägare saknar årsbesked för sitt VP-konto

Om en aktieägare saknar årsbesked kan banken skicka ut en kopia på det senaste årsbeskedet genom att logga in i VPC-systemet och använda transaktionen ”KRUT”. Om det gäller årsbesked för tidigare år kan Euroclear på uppdrag av banken skicka ut sådana. Beställning skickas till clear_settle@euroclear.com

Vad innebär likviddag?

Likviddagen är den dag då innehavsförändringen bokförs på VP-kontot och aktieägaren betalar eller erhåller betalning. Likviddagen kan därför ibland kallas bokföringsdag eller betalningsdag. För närvarande är fondhandelns likvidschema två bankdagar. Det innebär att köpet eller försäljningen bokförs på den andra bankdagen från avslutsdagen. 

Hur köper och säljer aktieägaren värdepapper?

Aktieägare som vill köpa och sälja värdepapper gör det enklast via sitt kontoförande institut (KI), det vill säga den bank eller fondkommissionär som har öppnat VP-kontot. Aktieägaren kan också ge ett annat KI fullmakt att köpa/sälja åt honom/henne. Köporder alternativt säljorder lämnas till det KI som aktieägaren väljer att anlita.

Euroclear Sweden utför inga uppdrag som gäller köp eller försäljning av värdepapper. Vi har heller ingen uppgift om köp- eller säljlikvider, den uppgiften har endast KI.

Hittade du inte svar på din fråga?

Kontakta vårt team för clearing och avveckling:

clear_settle@euroclear.com
08-402 91 50