I den fjärde upplagan av Euroclear Swedens årliga rapport ”Aktieägandet i Sverige” konstateras att 2020 var ett unikt år, även ur ett aktieägarperspektiv. 2020 hade det högsta noterade antalet aktieägare, såväl manliga som kvinnliga, sedan 2007. Året innebar också en förstärkt trend att aktieägandet går ner i åldrarna samt en uppseendeväckande rekordnotering för kvinnors genomsnittliga antal aktier.

Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral, har sammanställt statistik över ägandet av aktier noterade i Sverige under 2020 i rapporten ”Aktieägandet i Sverige 2020”.

Tredubbling av kvinnors genomsnittliga aktieinnehav
Rapporten visar på stark tillväxt av antalet aktieägare, men särskilt anmärkningsvärt är att det genomsnittliga antalet aktieinnehav bland kvinnor ökade kraftigt under det sista kvartalet 2020. Vid utgången av det tredje kvartalet 2020 ägde kvinnliga aktieägare i genomsnitt 7 908 aktier. I slutet av 2020 var motsvarande siffra 25 640, en ökning med hela 224,2 procent.

- Förklaringarna till den markanta ökningen av kvinnors aktieinnehav är flera. En viktig aspekt är att antalet kvinnliga aktieägare ökade i 91 av de 100 största bolagen, sett till antalet aktieägare under 2020. Detta lade grunden till att aktieinnehaven, det vill säga antalet aktier per aktieägare, ökade. Under 2020 tillkom det 428 000 kvinnliga ägare i de 100 största bolagen varav 360 000 var tidigare aktieägare i andra bolag, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden.

Rekordökning av antalet aktieägare
Under 2020 skedde också en rekordökning av svenska privatpersoners aktieägande. Antalet privata aktieägare ökade med 187 470 stycken, mer än en tredubbling jämfört med motsvarande ökning 2019, då 49 984 privata aktieägare tillkom.

Andelen svenska privatpersoner som äger aktier i förhållande till folkmängden i Sverige steg från 18,3 till 20 procent under 2020. Innan årets uppgång har andelen privatpersoner som äger aktier legat på runt 18 procent under fem år i rad.

Andelen yngre ökar – andelen äldre minskar
Andelen aktieägare i åldersgruppen 21–30 år har ökat stadigt de senaste tio åren. Så skedde även under 2020. Gruppens andel av det totala aktieägandet ökade under 2020 från 10,9 till 12,7 procent, den största ökningen av samtliga åldersgrupper under 2020. Även bland personer i åldrarna 31–40 år ökade andelen under året som gick, från 12,8 procent till 14 procent. Statistiken visar också att andelen minskade för alla åldersgrupper äldre än 40 år under 2020, vilket tyder på att trenden med allt yngre aktieägare håller i sig.

- En intressant observation är att antalet unga och äldre aktieägare har börjat jämnas ut och dras mot 15 procent. Historiskt sett har det funnits fler äldre än yngre aktieägare. För fem år sedan var det åldersgruppen 61–70 som hade flest aktieägare. Under 2020 var det istället personer i åldrarna 51–60 år som utgjorde den största andelen aktieägare, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden. 

Rekyl i marknadsvärde till över 1,1 biljoner för privatpersoner 
Under årets första kvartal sjönk marknadsvärdet på privatpersonernas aktieägande, från 888 miljarder vid årsskiftet, till 735 miljarder den 30 mars. Det var under detta kvartal som Covid-19 bröt ut i världen och i Sverige, vilket indikerar att pandemin påverkade privatpersoners innehav. Därefter steg marknadsvärdet på privatpersoners aktieinnehav stadigt fram till utgången av det tredje kvartalet, till att då överstiga 1 biljon kronor, något som aldrig hänt tidigare. Under årets fjärde kvartal ökade marknadsvärdet på privatpersoners aktieinnehav ytterligare, till knappt 1,1 biljoner kronor vid utgången av 2020. 

För ytterligare information:

Karin Strand, Head of Communications, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62
Email: karin.strand@euroclear.com

Krister Modin, Analytiker, Euroclear Sweden
Email: krister.modin@euroclear.com

Om Euroclear Sweden

Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och en finansiell infrastruktur. Euroclear Sweden bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank med rating AA+ från Fitch Ratings och AA från Standard & Poor’s, samt värdepapperscentralerna i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Irland. www.euroclear.com/sweden

liknande nyheter

Kontakt

Karin Strand
Head of Communications, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62
karin.strand@euroclear.com

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter