Aktier_Sverige_2019

Under 2019 ökade det totala marknadsvärdet på svenska privatpersoners aktieinnehav med 222 miljarder och under 2010-talet nästan fördubblades marknadsvärdet på privatpersoners aktieinnehav. Under fjolåret fortsatte andelen unga aktieägare att öka och intresset för hållbara investeringar ökade. Det är två av slutsatserna i årets upplaga av rapporten Aktieägandet i Sverige, publicerad av Euroclear Sweden.

I rapporten framkommer att det vid slutet av 2019 fanns totalt 2,2 miljoner unika aktieägare registrerade hos Euroclear Sweden. Antalet unika aktieägare ökade tydligt under 2019. Totalt ökade antalet unika aktieägare med 58 061 jämfört med 2018.

Lönsamt årtionde för svenska aktieägare
År 2019 var ett bra år för svenska aktieägare. Marknadsvärdet på svenska privatpersoners aktieinnehav ökade med 33,3 procent under året, en värdeökning på 222 miljarder kronor. Detta kan jämföras med 2018 då värdet på svenska privatpersoners aktieinnehav minskade med 64 miljarder kronor.

Under hela 2010-talet ökade värdet på svenska privatpersoners aktieinnehav med närmare 95 procent. Marknadsvärdet på svenska privatpersoners innehav ökade under åtta av tio år under decenniet som gick. Endast 2011 och 2018 minskade marknadsvärdet, år 2011 med 31 procent och 2018 med knappt 9 procent.

Unga aktieägare fortsätter att öka
Andelen unga aktieägare fortsätter att växa. Framförallt är det antalet aktieägare i åldersgruppen 21–30 år som ökat under 2010-talet. Så skedde även under 2019. Åldersgruppens andel av det totala aktieägandet i Sverige ökade under 2019 från 10,6 till 10,9 procent. Under 2010-talet ökade gruppens andel med 3,2 procentenheter. Män i åldrarna 51–60 år var den största gruppen aktieägare, medan den största gruppen bland kvinnor var i åldrarna 71–80 år.

– Unga aktieägare fortsätter att öka och är nu fler än de varit under hela 2010-talet. Men det är bland de äldre åldersgrupperna de flesta aktieägare återfinns, både bland män och kvinnor. Det är inte så förvånande eftersom äldre personer haft längre tid på sig att bygga upp sitt sparande, säger
Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden.

Närmare sex av tio aktieägare är män
Rapporten visar att av Sveriges totalt 1,9 miljoner privata aktieägare var drygt 1,1 miljoner män och 760 000 var kvinnor. Det vill säga närmare sex av tio aktieägare är män. Sett i relation till befolkningsmängden har dock andelen kvinnor som äger aktier ökat under året. Vid utgången av 2019 ägde 14,8 procent av den kvinnliga befolkningen aktier vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år.

– Fördelningen mellan antalet kvinnor och män som äger aktier i Sverige har varit i det närmaste oförändrad under de senaste tio åren. Under decenniet som gick minskade andelen av befolkningen som äger aktier, men under det senaste året ser vi att andelen ökar igen bland både män och kvinnor, säger Krister Modin.

För ytterligare information:

Karin Strand, Head of Communications, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62
Email: karin.strand@euroclear.com

Krister Modin, Analytiker, Euroclear Sweden
Email: krister.modin@euroclear.com

Länk till rapporten 

Om rapporten Aktieägandet i Sverige 2019

Rapporten är framtagen av Euroclear Sweden och innehåller data över samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till Euroclear Swedens värdepapperssystem, totalt 1 446 bolag. Underlaget i rapporten sträcker sig fram till utgången av 2019. De sammanställningar i rapporten som hanterar marknadsvärden refererar till samtliga svenska noterade aktiebolag där en slutkurs rapporterats per den 31 december 2019. Benämningen unik aktieägare avser privatperson eller juridisk person som äger aktier och räknas endast en gång, oavsett om aktieägaren äger aktier i ett eller flera bolag.

Om Euroclear Sweden

Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och en finansiell infrastruktur. Euroclear Sweden bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank med rating AA+ från Fitch Ratings och AA från Standard & Poor’s, samt värdepapperscentralerna i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Irland. www.euroclear.com/sweden

liknande nyheter

Kontakt

Karin Strand
Head of Communications, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62
karin.strand@euroclear.com

Craig MacDonald 
Head of Media Relations, Euroclear Group
+44 207 849 0315
Email: craig.macdonald@euroclear.com

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter