• Hjälp

Nya regler för insynspersoner och bolag

Den 3 juli i år börjar den nya marknadsmissbruksförordningen att gälla. Så här påverkas ditt bolag.

I och med den nya förordningen utvidgas bolagens skyldighet att föra loggbok och insynsförteckning. Dessutom ställs fler krav på insynspersoners skyldighet att rapportera transaktioner till insynsregistret.

För att möta förändringarna kommer vi att erbjuda stöd för administration av loggbok, insynsförteckning och rapportering till Finansinspektionens (FI:s) insynsregister i enlighet med de nya kraven. Som ett första steg erbjuder vi från och med juni en lösning för att hantera loggbok och insynsförteckning.

Förändringarna i korthet för bolag:

- idag kan insynspersoner överlåta till Euroclear Sweden att direktrapportera deras transaktioner till FI. När den nya förordningen börjat tillämpas upphör denna möjlighet tillfälligt

- det införs krav på att bolagen ska föra en insynsförteckning, dvs. ett register över insynspersoner och deras närstående fysiska och juridiska personer. Därmed utvidgas insynslistan till att omfatta betydligt fler personer än idag

- loggboken ska innehålla fler uppgifter än tidigare och ska vara uppdelad på en permanent och en eventbaserad del

- även bolag som handlas på en handelsplattform/Multilateral Trading Facility (MTF) omfattas

Den långsiktiga lösningen lanseras i januari 2017. Vi kommer då återigen att kunna erbjuda en direktrapportering av innehavsförändringar till Finansinspektionen och dessutom utökad funktionalitet för administration av loggbok och insynsförteckning.

Fakta

Den 3 juli 2016 börjar den nya marknadsmissbruksförordningen, den reviderade lagen om anmälningsskyldighet för vissa finansiella instrument samt detaljerade regler i kommissionens delegerade akter, att tillämpas. Syftet med det nya ramverket är att utvidga tillämpningsområdet för insynsrapporteringen.

För mer information, kontakta:

Toppen av sidan