Sijoittajien täytyy voida luottaa arvopaperimarkkinoihin ja niiden toimijoihin, jotta markkinat voivat toimia tehokkaasti. Yksi keskeinen osa luotettavuutta on sisäpiiritiedon hallinta ja sitä koskeva sääntely.

Markkinoiden luotettavuus on elinehto toimiville ja tasapuolisille arvopaperimarkkinoille. Sitä turvaamaan on annettu sekä EU-tasolla että myös kotimaista sääntelyä. Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti, eikä markkinoilla toimivat tahot ja sijoittajat käytä hyväksi sellaista julkistamatonta tietoa, jolla on vaikutusta kaupankäyntiin.

Mitä sisäpiiritiedolla tarkoitetaan?

Sisäpiiritietoa ei saa

  • käyttää hyväksi rahoitusvälineiden hankkimisessa tai myymisessä
  • käyttää hyödyksi sijoitusvihjeiden antamisessa
  • ilmaista toiselle ilman hyväksyttävää syytä

Nämä kiellot koskevat kaikkia luonnollisia henkilöitä, eli yksityishenkilöitä, ja oikeushenkilöitä, eli yhtiöitä, joilla on sisäpiiritietoa. Sääntelyn näkökulmasta ei ole väliä, mistä ja miten tieto on saatu. 

Sääntelyä EU-tasolla ja kotimaassa

Sisäpiiritiedon käyttöä sääntelee Suomessa sekä EU-lainsäädäntöön kuuluva markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) että kansallinen lainsäädäntö.

Todelliset rahoituspalvelujen EU-sisämarkkinat ovat ratkaisevan tärkeät unionin taloudellisen kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta. Tehokkaat ja avoimet rahoitusmarkkinat edellyttävät, että markkinat ovat luotettavat.

Markkinoiden väärinkäyttö vähentää rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta ja yleistä luottamusta arvopapereihin ja johdannaisiin. Sääntelyn tavoitteena on luoda tasapuoliset edellytykset EU-maiden markkinoille ja sijoittajille ja varmistaa luottamus markkinoiden toimintaan.

Suomessa kaupankäyntiä ja väärinkäytöksiä valvoo viranomaisena Finanssivalvonta, joka voi tarvittaessa tehdä tutkintapyyntöjä poliisille. Valvonnan kokonaisuudessa on mukana myös muita tahoja ja esimerkiksi Nasdaqilla on omaa kaupankäynnin valvontaa.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR)

MAR sääntelee markkinoiden väärinkäyttöä, eli sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon julkistamista ja laitonta ilmaisemista. Sen keskiössä ovat liikkeeseenlaskijat ja heidän palveluksessaan olevat henkilöt, johtohenkilöt ja näiden lähipiiriläiset. Näillä henkilöillä on myös raportointivelvollisuus.

Listayhtiöiden tulee tunnistaa ja pitää luetteloa kaikista niistä henkilöistä, joilla on pääsy sellaiseen sisäpiiritietoon. Tähän joukkoon kuuluvat työsopimuksensa perusteella luetteloon kuuluvien lisäksi esimerkiksi neuvonantajat ja kirjanpitäjät. 

Sääntely koskee myös sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden lähipiiriä. Oman lapsen tai muun lähipiiriin kuuluvan henkilön tai yhtiön lukuun ei voi tehdä kauppoja esimerkiksi suljetun ikkunan aikana, kun kaupat sisäpiiriläiseltä itseltään on kielletty.

MAR edellyttää, että sisäpiiriluettelojen tietoja on päivitettävä, ja tietojen tulee olla jatkuvasti ajan tasalla. Yhtiöissä on tärkeää myös tietää kaikki meneillään olevat hankkeet ja henkilöt, joilla on hankkeisiin liittyvää sisäpiiritietoa. Hankkeisiin liittyvät sisäpiiriluettelot voi päättää hankkeen julkistamisen tai raukeamisen jälkeen.

Kotimainen sääntely

Kansallisen tason sisäpiirisääntely täydentää omalta osaltaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta. Siinä, missä MAR on suunnattu liikkeeseenlaskijoille, koskee kotimainen sääntely myös muita tahoja, jotka toimivat rahoitusmarkkinoilla.

Kotimaisessa lainsäädännössä on omat sääntelynsä:

  • Sijoituspalveluyrityksille
  • Rahastoyhtiöille
  • Arvopaperikeskukselle
  • Markkinapaikoille
  • Eläkeyhtiöille

Kotimaisen lainsäädännön perusperiaate on pitkälti samanlainen kuin markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa, mutta koska kyse ei ole liikkeeseenlaskijoista, sääntely ei rajoitu yhtiön mahdollisesti itse liikkeeseen laskemiin rahoitusvälineisiin. Siihen kuuluvat kaikki arvo-osuusjärjestelmästä löytyvät rahoitusvälineet, jotka ovat kaupankäynnin kohteena.

Myös kansallisella sääntelyllä pyritään estämään sisäpiirikaupankäyntiä ja sisäpiiritiedon väärinkäyttöä. Erot ovat raportoinnin yksityiskohdissa, kuten siinä, millaista tietoa kukin sääntely edellyttää vaikkapa kirjattavaksi henkilötietoihin.

 

Rahallisten sanktioiden lisäksi myös mainehaitta tulee kalliiksi

Sisäpiiritiedon väärinkäytöstä voi seurata vakavia seuraamuksia sekä MAR:n että kotimaisen sääntelyn perusteella.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa sakkorangaistusten määrät riippuvat rikkomuksen vakavuudesta. Oikeushenkilöille 10 prosenttia liikevaihdosta, enimmillään 10 miljoonaa euroa ja luonnollisilla henkilöille 10 prosenttia verotuksen mukaisista tuloista, enimmillään 100 000 euroa.

Kotimaisessa sääntelyssä rikosoikeudelliset sanktiot voivat olla sakkoja ja vankeusrangaistuksia. Sisäpiiritiedon ilmaisemisesta ja väärinkäytöstä voidaan määrätä enintään 2 vuotta vankeutta ja törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä enimmillään 4 jopa vuotta vankeutta.

Näiden seuraamusten lisäksi MAR:ssa on muita hallinnollisia seuraamuksia, kuten määräys muuttaa toimintatapoja, velvollisuus luovuttaa voittoja, julkinen varoitus ja toimiluvan peruuttaminen tai keskeyttäminen ja johtotehtävissä toimimisen kielto.

Rikosoikeudellisten sanktioiden lisäksi sisäpiiririkkomukset käyvät yhtiöille kalliiksi myös mainehaittoina. Väärinkäytökset ovat nopeasti julkisuudessa ja luovat kielteistä mielikuvaa yrityksen toiminnasta.

 

Euroclearin uusi sisäpiiripalvelu on luotu helpottamaan sisäpiirihallintoa, automatisoimaan tietojen ylläpitoa ja varmistamaan sääntelyn noudattamista. Lue lisää palvelustamme täältä.

Lisätietoja

efi.communications(at)euroclear.com