Så läser du årsbeskedet för ditt vp-konto

Vi skickar under januari ut årsbesked för samtliga vp-konton där det antingen fanns ett bokfört innehav per den 31/12 eller där utbetalningar har skett under året. Du får ett årsbesked per vp-konto.

Årsbeskedet visar information om ditt vp-konto. På årsbeskedet framgår innehavet för varje värdepapper vid årsskiftet, slutkursen för 2016 (förutsatt att vi har fått den uppgiften), utbetalningar under året, den den bank eller fondkommissionär som öppnade ditt vp-konto samt vp-kontonummer.

På årsbeskedet framgår telefonnummer till banken eller fondkommissionären som du ska kontakta om du har frågor om ditt vp-konto. 

Så läser du årsbeskedet steg för steg

I det fiktiva exemplet på ett årsbesked nedan kan du läsa hur du steg för steg läser ditt årsbesked.

1. Kontoförande institut, dvs. den bank eller fondkommissionär som vp-kontot är anslutet till och som du ska kontakta vid eventuella frågor kring årsbeskedet.

2. Personnummer, namn samt vp-kontonummer. För de fall du inte skattar i Sverige och kontoförande institut har registrerat ett så kallat TIN (Taxpayer Identification Number), visas det istället för personnummer.

3. Värdepappersinnehav i alfabetisk ordning

4. Uppgifter markerade med * har lämnats till Skatteverket i enlighet med vår skyldighet att lämna kontrolluppgift.

5. Euroclear Sweden har inte erhållit någon slutkurs för 2018.

6. Summa inlösenbelopp visar de värdepapper som har haft slutförfall under året. Till exempel redovisas Aktieindexobligationer (AIO) och fondandelars (ETF) slutförfall.

7. Beräkningen av schablonintäkt fondandelar (ETF): 0,4 % * marknadsvärdet den första affärsdagen år 2018.

 

Årsbesked Euroclear Sweden

Värdepapperstyper som kan förekomma på årsbeskedet

Värdepapperstyper Euroclear Sweden

Så här dras skatten vid utdelning på utländska aktier/depåbevis

Den svenska preliminärskatten på kapitalinkomster uppgår normalt till 30 procent och utgår för fysiska personer bosatta i Sverige samt svenska dödsbon.

För utländska värdepapper ska avdrag för preliminärskatt på utdelning göras med ett så stort belopp att det tillsammans med den skatt som innehållits i utlandet uppgår till 30 procent av utdelningen. Beroende på hur stor den utländska skatten är drar därför Euroclear Sweden preliminärskatt så att skatteavdraget totalt blir 30 procent.

Exempel - Monsanto

För vp-kontohavare som är bosatta i Sverige och har aktier i exempelvis Monsanto innehålls 15 procent källskatt i USA och 15 procent preliminärskatt i Sverige.

Om vi antar att vp-kontohavaren har 200 aktier i Monsanto och att utdelningen per aktie är 1,89336 kr.

Då kommer skatten att dras enligt följande:

  • 15 procent skatt dras i USA på bruttobeloppet:
    378,67 kr (brutto i USA) - 56,80 kr (15 % amerikansk skatt) = 321,87 kr (brutto i Sverige)
  • 15 procent preliminärskatt dras sedan i Sverige beräknat på bruttot i USA:
    321,87 kr (brutto i Sverige) - 56,00 kr (15 % svensk skatt beräknat på bruttot i USA, dvs. 378,67 kr. Svensk preliminärskatt avrundas nedåt.) = 265,87 kr

Nettoutdelningen blir då 265,87 kr efter skatt.

Har du fler frågor om ditt årsbesked?

På årsbeskedet står kontaktuppgifter till den bank eller fondkommissionär som du kan kontakta om du har frågor om ditt vp-konto eller årsbesked.