Vad gör Euroclear Sweden?

Så vad gör vi som värdepapperscentral?

Man kan kortfattat säga att vi har två huvudsakliga uppgifter:

  1. Registerföra de värdepapper som finns på konton i vårt värdepapperssystem. Detta kallas kontoföring.

  2. Tillhandahålla tjänster för banker och finansiella institut att processa köp-/säljtransaktioner och därmed flytta värdepapper mellan konton i vårt system (dvs. att värdepapper byter ägare). Detta kallas avveckling.

Från aktiebrev till digital äganderätt

En vanlig form av värdepapper är aktier, det vill säga andelar av ett aktiebolag.

Före 1989 var aktier i Sverige normalt ett värdepapper i fysisk form, så kallade aktiebrev. Dessa fysiska aktiebrev, som intygade vem som ägde ett visst antal aktier i ett bolag, förvarades i t.ex. ett kassaskåp och behövde transporteras från säljaren till köparen i samband med en köp- eller säljtransaktion.

Sedan 1990 finns det inte längre några aktiebrev för aktier som handlas på börsen och andra marknadsplatser, eftersom alla börsnoterade aktiebolag i Sverige har registrerat sina aktier hos oss. Aktiebreven har bytts ut mot digitala äganderätter som ligger i vårt värdepapperssystem. Detta kallas för att aktierna har blivit dematerialiserade. I samband med att aktiebolag registrerar sina aktier hos oss som värdepapperscentral dematerialiseras aktierna och äganderätten till dem bokförs på konton i vårt värdepapperssystem. Aktierna sägs därför vara kontoförda. Information om vem som innehar aktierna i ett bolag samlas i bolagets digitala aktiebok.

Så går en aktieaffär till i vårt system

När någon vill köpa eller sälja en kontoförd aktie – oftast via sin bank – talar banken om för oss att aktien ska byta ägare. Vi kontrollerar då att den som vill köpa aktien har pengar på sitt konto och att den som vill sälja har aktien på sitt konto, och om allt är i sin ordning går ägarbytet igenom via vårt system. Detta sista steg i en aktieaffär, själva bytet av aktier mot pengar och överföring av äganderätten av värdepappret från säljaren till köparen, är vad som kallas för avveckling.

Utöver aktier hanterar Euroclear Sweden också en mängd andra typer av värdepapper, som obligationer, warranter, konvertibler och andra strukturerade produkter. Dessa hanteras på motsvarande sätt som aktier.