Den 27 juni 2019 publicerade regeringen promemorian 2019:12 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter som genomför ändringsdirektivet till aktieägarrättsdirektivet från 2007. 

Det övergripande målet med ändringsdirektivet är att motverka kortsiktiga risktaganden och främja ett transparent och långsiktigt engagemang i aktiebolag som har sina aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i Europa.

I promemorian föreslås bl.a. att ett aktiebolag som har sina aktier upptagna till handel på en reglerad marknad kan begära identifiering av sina aktieägare. En intermediär, t.ex. värdepapperscentral eller förvaltare, ska på begäran av ett bolag vars aktier intermediären hanterar utan dröjsmål lämna uppgifter till bolaget om ägarna till aktierna. Promemorian föreslår även att det införs en skyldighet för intermediärer att medverka till att aktieägares rättigheter kan utövas. 

Reglerna om avstämningsdag för bolagsstämma föreslås även ändras så att den infaller sex bankdagar, i stället för fem vardagar, före bolagsstämman. En sådan ändring innebär att förvaltarna ges möjlighet att fortsätta rösträttsregistreringen under ytterligare två bankdagar efter avstämningsdagen.

Ändringarna i aktiebolagslagen (2005:551) och lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument träder i kraft den 3 september 2020. Kommissionen har även antagit en genomförandeförordning som kompletterar bestämmelserna om aktieägares rättigheter. Förordningen ska också tillämpas från och med den 3 september 2020.

liknande nyheter

Kontakt

Elisabeth Helmenius
Legal counsel
elisabeth.helmenius@eurocelar.eu
Tel:+46 (0)73 684 9204

Mats Gunnarsson
Senior Operations Advisor
mats.gunnarsson@euroclear.eu 
Tel: +46 (0)8 402 9152 

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter