Registrera aktier

Förenklad aktiehantering och tillträde till börsen

Enklare hantering med digital aktiebok

Enligt svensk lag är alla aktiebolag skyldiga att föra aktiebok, det vill säga hålla ett register över bolagets aktieägare. Det kan vara tidskrävande att hantera detta manuellt om bolaget har många ägare.

När du registrerar aktierna hos Euroclear Sweden får du en säker och trygg hantering av aktieboken och vi uppdaterar den vid förändringar av innehav och ägare. I samband med registreringen blir aktierna i bolaget digitala och även aktieboken förs digitalt.

Dessutom blir alla bolag som registrerar sina aktier hos oss avstämningsbolag. För bolag som funderar på en börsnotering är då ett steg i processen redan avklarat.

Fördelar med att låta oss föra aktieboken:

När du låter oss föra aktieboken får du en säker och tillförlitlig hantering av dina aktier. Du får samtidigt tillgång till en enklare och mer effektiv process vid till exempel:

  • ökning av antalet aktieägare 

  • hantering av utdelningar 

  • per automatik innehållen skatt till Skatteverket vid utbetalning av utdelning

  • sammanställning och rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket.

Planera din börsintroduktion

Det behövs både resurser, specialistkunskap och noggrann planering inför en börsintroduktion.

En förutsättning för börsnotering är att bli ett s.k. avstämningsbolag så att aktierna kan kontoföras och handlas elektroniskt. 

Ett första steg för aktiebolag som planerar att lista sina aktier på börsen är att införa ett så kallat avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Därefter ska aktierna registreras hos oss i egenskap av värdepapperscentral för att bolaget ska bli avstämningsbolag. Kontakta oss gärna via e-post eller telefon så berättar vi mer.

Mer information om avstämningsförbehåll och avstämningsbolag finns på Bolagsverket.

Så registrerar du aktier

Svenska aktier

Registrering av ett svenskt bolags aktier hos oss sker i flera steg. Ett första steg är bolaget behöver ha ett så kallat avstämningsförbehåll infört i bolagsordningen. Du kan läsa mer om de olika stegen i dokumentet "Information om anslutning av avstämningsbolag till Euroclear Sweden".

I samband med att du registrerar aktier hos oss behöver du även anlita ett emissionsinstitut, dvs. en bank eller en fondkommissionär. Nedan finns en lista på aktörer som kan hjälpa dig igenom processen.

Vad ska ansökan innehålla?

Mer detaljerad information om vad ansökan ska innehålla finns i dokumentet ”Information om anslutning av avstämningsbolag till Euroclear Sweden”. Under Viktiga dokument hittar du övriga blanketter som ingår i ansökan.

Utländska aktier

Vi kan också erbjuda registrering av utländska aktier. Beroende på i vilket land aktierna är utfärdade kan processen se ut på olika sätt. Välkommen att kontakta oss om hur du går vidare. 

Allmän information om registrering av utländska aktier och vårt erbjudande finns i dokumentet nedan. 

Tilldelning av ISIN

Vi tilldelar ISIN-nummer (International Securities Identification Number) till alla svenska värdepapper.

ISIN är en unik identitetskod för värdepapper och gäller för obligationer, företagscertifikat, aktier och fullmakter. ISIN-numret består av 12 alfanumeriska tecken. För att kunna tilldela ett ISIN-nummer för svenska aktier behöver vi fått in en ansökan om registrering av aktier från bolaget i fråga. Kontakta oss gärna för mer information om ISIN-nummer.