Anslut dina aktier till oss

Förenklad aktiehantering och tillträde till börsen

Enkel hantering av din aktiebok

Enligt svensk lag är alla aktiebolag skyldiga att föra aktiebok, det vill säga hålla ett register över bolagets aktieägare. Det kan vara tidskrävande att hantera detta manuellt om ditt bolag har många ägare.

Vid anslutning av aktierna till vårt digitala system uppdaterar vi aktieboken vid förändringar av innehav och ägare. Utöver svenska aktier kan vi även erbjuda anslutning av utländska aktier. 

När du låter oss föra aktieboken får du en säker och tillförlitlig hantering av dina värdepapper, och du får samtidigt tillgång till en enklare och mer effektiv process vid till exempel:

  • ökning av antalet aktieägare 
  • hantering av utdelning 
  • sammanställning och rapportering av kontrolluppgifter för utbetalning av ränta och utdelning 
  • per automatik innehållen preliminärskatt till Skatteverket vid utdelning. 

Planera din börsintroduktion

Vi gör vägen till börsen enklare. Förutom att du får en effektivare hantering av aktieboken innebär en anslutning till vårt system också att ditt bolag är väl förberett för en eventuell listning eller notering.

En förutsättning för bolag som vill börsnoteras är att först ansluta aktierna till oss. För att du ska få större valfrihet när ditt bolag ska noteras underlättar det att vara ute i god tid. Vi bistår med vägledning och expertis så att processen går så smidigt som möjligt.

Bli kund

Välkommen att kontakta

Equity Services

Telefon: 08-402 91 11

Skicka e-post


Så här gör du

Svenska aktier

Anslutning av ett svenskt bolags aktier sker i flera steg. För att vi ska kunna ansluta aktierna till vårt system behöver bolaget ha ett så kallat avstämningsförbehåll infört i bolagsordningen och eventuella fysiska aktiebrev makuleras. Du kan läsa mer om de olika stegen i dokumentet "Information om anslutning av avstämningsbolag till Euroclear Sweden".

I samband med anslutningen behöver du även anlita ett emissionsinstitut, dvs. en bank eller en fondkommissionär. Nedan finns en lista på aktörer som kan hjälpa dig igenom processen.

Utländska aktier

Vi kan också erbjuda anslutning av utländska aktier. Beroende på i vilket land aktierna är utfärdade kan processen se ut på olika sätt. Välkommen att kontakta oss om hur du går vidare. 

Allmän information om anslutning av utländska aktier och vårt erbjudande finns i dokumentet nedan. 

Vad händer när ansökan kommit in?

När vi har fått in ansökan går vi igenom den och bedömer om du även behöver komma in med en bankgaranti. 

Undertecknat anslutningsavtal och ev. bankgaranti behöver vi få via vanlig post eftersom dessa dokument måste ha originalunderskrifter. Du får gärna skicka in övriga ansökningshandlingar via e-post till issuerorder.vpc@euroclear.eu

Förutom ansökan behöver vi också få in följande bilagor:

• Kopia av aktiebok (som vidimerats av emissionsinstitutet)
• Kopia av intyg rörande aktiebrev (som vidimerats av emissionsinstitutet)
• Bolagsordning 
• KYC-frågeformulär avseende kundkännedom  
• Eventuell bankgaranti 

Mer detaljerad information om vad ansökan ska innehålla finns i dokumentet ”Information om anslutning av avstämningsbolag till Euroclear Sweden”.

Tilldelning av ISIN

Vi tilldelar ISIN-nummer (International Securities Identification Number) till alla svenska värdepapper.

ISIN är en unik identitetskod för värdepapper och gäller för obligationer, företagscertifikat, aktier och fullmakter. ISIN-numret består av 12 alfanumeriska tecken. För att kunna tilldela ett ISIN-nummer för svenska aktier behöver vi fått in en ansökan om anslutning av aktier från bolaget i fråga. Kontakta oss gärna för mer information om ISIN-nummer.