För dig som redan är kund

Tjänster och information för befintliga kunder

Du som har registrerat ditt företags aktier hos oss har tillgång till vår webbportal IssuerCorner.

I IssuerCorner kan du:

 • Beställa bolagsstämmoaktiebok inför din bolagsstämma
 • Beställa utdelning till dina aktieägare
 • Beställa fullständig aktiebok
 • Få ut adressuppgifter till dina aktieägare

Se gärna över behörigheterna för tjänsten då och då. Vi rekommenderar att ni har minst två personer i er organisation med behörighet att logga in i IssuerCorner.

Gå direkt till:

Vantage by Euroclear

Vantage by Euroclear är den nya tjänsten för hantering av ägardata. Tjänsten ger dig en fördjupad insikt och en bättre överblick över vem som äger och vad, hur mycket, alla förändringar i ägarstruktur och utländska innehav. Allt förpackat i en smart och användarvänlig tjänst med orginaldata direkt från källan.

Beställning av aktiebok, förvaltarförteckning och intermediärförteckning

Aktiebok

 • Du kan beställa en aktiebok (direktregistrerade aktieägare och förvaltare i ägares ställe finns med här) via IssuerCorner. Beställningen kan göras med avstämningsdag (även kallad utsökningsdag) per vilken framtida svensk bankdag som helst, men även innevarande bankdag om beställningen görs före kl. 15:00. 
 • Aktieboken är tillgänglig i IssuerCorner bankdagen efter den avstämningsdag som beställningen avsåg. Du hittar aktieboken under rubriken Issuer Interface / Beställningar, Klara beställningar som en fil i txt-format och som pdf.

Förvaltarförteckning (sammanställd lista över förvaltarregistrerat innehav)

 • Du kan beställa en förvaltarförteckning (de aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier finns med här) via IssuerCorner. Beställningen kan göras med avstämningsdag (även kallad utsökningsdag) per vilken framtida svensk bankdag som helst. Beställning av förvaltarförteckning behöver göras före kl 15 minst två (2) bankdagar före avstämningsdagen.
 • Förvaltarförteckningen är tillgänglig i IssuerCorner den fjärde (4) bankdagen efter den avstämningsdag som beställningen avsåg, dvs tidigast sex (6) bankdagar efter beställningen. Du hittar förvaltarförteckningen under rubriken Issuer Interface / Beställningar, Klara beställningar som en fil i txt-format och som pdf.

Intermediärförteckning (sammanställning av aktieägare registrerade via intermediärer)

 • Intermediärförteckning kan du, likt aktiebok och förvaltarförteckning, beställa via IssuerCorner. En intermediärförteckning är dock endast tillgänglig avseende aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad. I Sverige utgörs reglerad marknad av Nasdaq Stockholms Large Cap, Mid Cap och Small Cap samt av NMG Equity. 
 • Emittent som beställer intermediärförteckning uppmärksammas om att svensk lag tillåter även andra intermediärer än Euroclear Sweden att ta ut avgifter för de tjänster de utför. 
 • Beställningen kan från och med den 3 september 2020 göras med avstämningsdag (även kallad utsökningsdag) per vilken framtida svensk bankdag som helst. Beställning av intermediärförteckning behöver dock göras före kl 15 minst två (2) bankdagar före avstämningsdagen.
 • Intermediärförteckningen är tidigast tillgänglig i IssuerCorner den andra (2) bankdagen efter den avstämningsdag som beställningen avsåg, dvs tidigast fyra (4) bankdagar efter beställningen. Du hittar intermediärförteckningen under rubriken Issuer Interface / Beställningar, Klara beställningar som en fil i txt-format.

Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning

 • Offentliga aktieböcker tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Aktiebolagslagen. Den offentliga aktieboken finns tillgänglig i IssuerCorner bankdagen efter sista dagen i kvartalet. 

 • Den offentliga förvaltarförteckningen, där Euroclear Sweden sammanställer inrapporterade ägare från förvaltarna per sista dagen i kvartalet, tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den offentliga förvaltarförteckningen finns tillgänglig i IssuerCorner sjätte bankdagen efter sista bankdagen i kvartalet.

 • Om du vill ha information om samtliga aktieägare kvartalsvis så kan du enligt prislista beställa detta från oss via e-post. Du får en fullständig aktiebok i PDF-format och en textfil som du kan använda som du vill, t.ex. för att ta ut adresser eller sortera aktieägare. 

 • Har du ett återkommande behov av att få information om samtliga aktieägare? Då kan du använda dig av vår tilläggstjänst Vantage by Euroclear där du kan prenumerera på informationen och du behöver inte göra separata beställningar varje kvartal. Kontakta oss för att veta mer.

Bolagsstämmoaktiebok - bolagsstämma och utdelning

 • Bolagsstämmoaktieboken ska beställas via IssuerCorner så snart uppgiften om bolagsstämman är offentlig.
 • 20 dagar innan bolagsstämma öppnas möjlighet för förvaltare att rapportera in aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som önskar delta och rösta på stämman, s.k. rösträttsregistrering. ). Avstämningsdagen för den aktiebok som ligger till grund för röstlängden, den s.k. bolagsstämmoaktieboken, infaller sex (6) bankdagar före dagen för bolagsstämman. 
 • Avseende bolagsstämmor till och med den 10 september 2020 så kommer avstämningsdagen fortsatt vara den femte (5) vardagen före dagen för bolagsstämman.
 • Om bolaget avser besluta om kontant utdelning på bolagsstämman så kan du även registrera en beställning av utdelning samtidigt som du beställer bolagsstämmoaktiebok (om uppgifterna om utdelningen den är offentliggjorda). Efter bolagsstämman, då beslut om utdelning har fattats, behöver du gå in och bekräfta utdelningen i IssuerCorner.
 • Euroclear Sweden har även tjänster för att skicka ut kallelse till bolagsstämman. Kallelsen beställs i IssuerCorner men är endast tillgänglig att beställa avseende aktier och aktierelaterade finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES. Notera att denna kallelse inte ersätter utan kompletterar övriga kallelsesätt till bolagsstämman.

Adressuppgifter till ägarna

 • Du kan beställa adressuppgifter avseende direktregistrerade ägare  i IssuerCorner. Adresuppgifter kan innehålla adresser till andra mottagare än aktieägarna. För ägare som har en förmyndare eller annat ombud registrerad på sitt vp-konto, produceras adresser till de personerna istället. 

 • Adressuppgifter beställs för direktregistrerade ägare via IssuerCorner. Beställningen kan göras med avstämningsdag (även kallad utsökningsdag) per vilken framtida svensk bankdag som helst, men även innevarande bankdag om beställningen görs före kl. 15.
 • Adressuppgifterna är tillgängliga i IssuerCorner bankdagen efter den avstämningsdag som beställningen avsåg.  Du hittar dem under rubriken Issuer Interface / Beställningar, Klara beställningar som en fil i txt-format som en lista och som PDF-fil (24 adresser per sida).

 • Utöver adressuppgifter i filformat kan även tryckta adressuppgifter på klisterettiketter beställas efter att adressfilen finns tillgänglig i IssuerCorner.

 

Ägarförteckningar

De typer av ägarförteckningar som finns är:

 • Aktiebok - en aktiebok innehåller ett bolags samtliga aktieägare som är direktregistrerade och har sitt innehav i eget namn direkt i avstämningsregistret på s.k. vp-konton i Euroclear Swedens system. Aktieägare som har sitt innehav i depå hos förvaltare finns inte specificerade i aktieboken. Depåinnehaven finns som en gemensam post i förvaltarens namn ”i ägares ställe” i aktieboken.

 • Förvaltarförteckning - en förvaltarförteckning innehåller uppgift om aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier eller andra finansiella instrument och har dessa förvaltade/i depå hos en förvaltare. En förvaltarförteckning kan ses om ett komplement till aktieboken avseende de poster i aktieboken som står som en gemensam post i förvaltares namn enligt ovan.
 • Intermediärförteckning - en intermediärförteckning innehåller uppgifter från Intermediärer om ägare, och i förekommande fall andra intermediärer, till aktier och aktierelaterade finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES. Som intermediärer räknas värdepapperscentraler, förvaltare och även andra kontohållare.
 • Offentlig aktiebok - offentliga aktieböcker tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Aktiebolagslagen. De här böckerna innehåller direktregistrerade aktieägare som har mer än 500 aktier i bolaget. De ska hållas tillgängliga för allmänheten både hos Euroclear och hos bolaget. 

 • Offentlig förvaltarförteckning - offentliga förvaltarförteckningar tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. De här förteckningarna innehåller förvaltarregistrerade aktieägare som har mer än 500 aktier i bolaget. De ska hållas tillgängliga för allmänheten både hos Euroclear och hos bolaget. 

 • Bolagsstämmoaktiebok - bolagsstämmoaktieboken är en aktiebok som upprättas inför en bolagsstämma. Bolagsstämmoaktieboken sammanställs efter på avstämningsdagens kväll och är tillgänglig för aktiebolaget att ladda ner från IssuerCorner på morgonen den tredje (3) bankdagen innan dagen för bolagsstämman (för bolagsstämmor som hålls till och med den 10 september 2020 gäller istället fortsatt den fjärde (4) vardagen innan dagens för bolagsstämman). 

Bolagsstämmoaktieboken utgör underlag till röstlängden och vilka, som har rätt att delta på bolagsstämman och rösta. Bolagsstämmoaktieboken innehåller de aktieägare som har sina aktier registrerade i eget namn i aktieboken ( inklusive de förvaltarregistrerade aktieägare som inför bolagsstämman ombett sin förvaltare tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i bolagsstämmoaktieboken.

 

Allt du behöver för att hantera dina bolagshändelser

Bolag står ofta inför många typer av bolagshändelser under ett år, till exempel årsstämma, utdelning och nyemissioner, etc. Nedan finns en kortfattad guide för att hjälpa dig få en överblick över våra tjänster.

Bolagshändelser och emissionsinstitut

Euroclear Sweden har tjänster för bolagshändelser som påverkar de finansiella instrument som är kontoförda i våra system, alltifrån nyemission, split och fondemission till hantering av uppköpserbjudanden och tvångsinlösen.

Den vanligaste emissionen som vi hjälper bolag att hantera är riktad nyemission eller så kallad private placement. När ditt bolag har gjort upp med köparna om investeringen behöver aktiekapitalet höjas och registreras hos Bolagsverket. I samband med detta behöver du kontakta ett emissionsinstitut som hjälper dig vidare.

Generellt så gäller för sådana bolagshändelser där aktieägaren har ett eller flera val, t ex om teckningsrätt ska utnyttjas för teckning av aktie i en företrädesemission eller ej, att bolaget måste anlita ett emissionsinstitut för registrering av dessa val på berörda värdepapperskonton. I övriga fall kan ni kontakta oss.

En lista över emissionsinstitut hittar du här (pdf 188 kB, öppnas i nytt fönster)

Bolagsstämma och utdelning

Du behöver beställa bolagsstämmoaktieboken via IssuerCorner så snart uppgiften om bolagsstämman är offentlig. 

Avstämningsdagen blir, avseende bolagsstämmor som hålls från och med den 11 september 2020, automatiskt sex (6) bankdagar innan stämman. Bolagsstämmoaktieboken finns för sådana bolagsstämmor tillgänglig i IssuerCorner tre (3) bankdagar innan stämman.

Avseende bolagsstämmor som hålls till och med den 10 september 2020 blir avstämningsdagen istället automatiskt fem vardagar (inklusive helgfria lördagar) innan stämman. Bolagsstämmoaktieboken finns för sådana bolagsstämmor tillgänglig i IssuerCorner fyra (4) vardagar innan bolagsstämman. 

Om bolagsstämman fattar beslut om kontant utdelning till aktieägarna, behöver du bekräfta detta i IssuerCorner efter stämman för att göra den preliminära beställningen om utdelning definitiv. 

OBS! Tänk på att uppgift om bolagsstämma och/eller utdelning ska vara publik innan du gör beställningen i IssuerCorner. 

Viktiga dagar att hålla ordning på:

Det totala beloppet för bolagets utdelning måste finnas bokfört på bolagets s k. utbetalningskonto (ett bankkonto öppnat av bolaget) och vara tillgängligt för Euroclear Sweden senast dagen innan utbetalningsdagen. 

Se illustrationen nedan som visar de viktigaste dagarna att hålla ordning på kring bolagsstämma och utdelning.

Kontoutdelning Euroclear Sweden

Liten ordlista för nya avstämningsbolag

Avstämningsbolag

Ett bolag med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och som har anslutit sina värdepapper till Euroclear Sweden.

Avstämningsdag 

Dag då aktieägaren ska vara införd i avstämningsregistret (och i förekommande fall i aktieboken) för att ha rätt att delta i en emissionshändelse, få rätt till utdelning etc.

Aktiebok

Förteckning över ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare/förvaltare.

Bolagsstämmoaktiebok

En aktiebok som tas fram särskilt för en bolagsstämma. Innehåller både direktregistrerade ägare och de förvaltarregistrerade ägare som via sin förvaltare har rösträttsregistrerat sina aktier inför bolagsstämman.

CFI

Classification of Financial Instruments (ISO 10962), 6-ställig kod.

Direktregistrerade aktieägare

Aktieägare som har sitt innehav registrerat i eget namn på ett värdepapperskonto direkt i avstämningsregistret.

Emissionsinstitut

Ett kontoförande institut som är behörigt att hjälpa emittenter och aktieägare att hantera emissioner.

FISN

Financial Instrument Short Name (ISO 18774), kod som beskriver egenskaperna hos ett finansiellt instrument och som består av max 35 tecken.

Fullständig ägarförteckning

Ägarförteckning som visar både direkt-och förvaltarregistrerade ägare, dvs. en typ av kombinerad aktiebok och förvaltarförteckning.

Förvaltarförteckning

Förteckning som innehåller uppgift om aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier eller andra finansiella instrument och har dessa förvaltade/i depå h

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier eller andra finansiella instrument och som därför håller dessa i en depå och inte direkt i avstämningsregistret.

Intermediärförteckning

En intermediärförteckning innehåller uppgifter från intermediärer om ägare, och i förekommande fall andra intermediärer, till aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES. Som intermediärer räknas värdepapperscentraler, förvaltare och även andra kontohållare.

ISIN

International Securities Identification Number (ISO 6166) ett värdepappers unika ID-nummer, 12-ställig kod.

Kontoförande institut

Bank eller annan juridisk person som antagits som kontoförande institut enligt 3 kap. 1§ lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och som hanterar aktieägares värdepapperskonton.

LEI

Legal Entity Identifier (ISO 17442), är en unik 20 tecken lång kod som används för att identifiera företag eller entiteter på finansmarknaden. 

Offentlig ägarförteckning 

En ägarförteckning som innehåller aktieägare som har över 500 aktier i ett bolag. Består av 2 delar; en offentlig aktiebok och en offentlig förvaltarförteckning. 

Kontakt

Om du har problem med att logga in eller har andra frågor om tjänsterna i IssuerCorner är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 08-402 91 11 

E-post: issuerorder.vpc@euroclear.com

Ännu inte kund hos oss?